Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
DANIŞMANLIK


İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması Danışmanlığı

 
BEKAD- Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği olarak geçtiğimiz yıl 100 den fazla hizmet içi eğitim ve danışmanlık projesini başarılı bir şekilde tamamlayarak, Kamu kurumlarımıza verdiğimiz desteğin haklı gururunu yaşamaktayız. Bu yılda da kamu kurumlarımızı danışmanlık ve eğitim projelerimizle desteklemekten gurur duyacağız.

5018 sayılı Kanunla, her bir kamu idaresinde geleneksel kontrol mekanizmaları yerine iç kontrol alanında yaşanan çağdaş gelişme ve uygulamalardan ve uluslararası örgütlerce oluşturulan standart ve yöntemlerden yararlanılarak bir iç kontrol sisteminin oluşturulması öngörülmüştür.
 
İç Kontrol, faaliyetlerin belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun yürütülmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, varlıkların korunması, mali ve mali olmayan bilgilerin güvenilirliğinin sağlanması amacıyla idare tarafından geliştirilen her türlü organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi kapsayan mali ve mali olmayan kontrolleri ifade etmektedir.

5018 sayılı Kanunun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların “İç Kontrol Standartları” başlıklı 5 inci maddesinde, iç kontrol standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenip yayımlanacağı belirtilmiştir. Kamu idarelerinin mali ve mali olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu, Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla idarelerce, görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebileceği belirtilmiştir.

Ayrıca Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 5 bileşen altında 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir.
Kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi ve bu çalışmalar için eylem planı oluşturmaları gerekmektedir.
              
Maliye Bakanlığınca yayınlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda kamu kurumlarında çalışmalar yapılması ve bu planların yayınlanması gerekmektedir. Bu nedenlerle her kamu kurumu iç kontrolün çalışanlarınca benimsenmesi ve uygulayabilmesi için kendine özgü eylem planı hazırlamalıdır.
     
BEKAD olarak kamu kurumlarının eylem planlarını hazırlamalarında danışmanlık faaliyetlerimize devam etmekte, verimli ve etkili bir eylem planı hazırlanması konusunda destek olmaktayız.


İç kontrol Danışmanlığı Çerçevesinde Yapılacak İşler

 

  • İç kontrol sistemi unsurlarının oluşturulması, iç Kontrol Eylem planındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve iç kontrol sistemi unsurlarına ait çıktıların oluşturulmasıdır.
  • Kurumunuzun Mevcut Durum Analizinin yapılması ve analiz sonucunun raporlanması
  • Kurumunuzun Birim Müdürleri ve Proje ekibine iç kontrolle ilgili farkındalık geliştirmeye yönelik eğitim verilmesi (3 saat), Belediyelerde İç ve Dış Denetim ( 3saat) eğitiminin verilmesi.
  • Kurumunuzun Eylem planının revize edilmesi ve çalışma takviminin hazırlanması
  • Kurumunuzun Çalışma takvimine göre, iç kontrole yönelik iç kontrol uyum eylem planının hazırlanması
  • Kurumunuzun Çalışma planı takvimi içinde yer alan ve süreç yönetiminden çıkartılmayacak olan eylemlerin elde edilmesi

BU KAPSAMDA YAPILACAK ÖRNEK İŞ ANALİZİ ÇİZELGESİ                                                    


  Programlar Yöntem Çıktıları Katılımcıları
1.
Aşama
İç Kontrolde Mevcut Durum Analizi Mülakatlar Yoluyla Görüşme ve Belge İnceleme Mevcut Durum Analizi Raporu Harcama Yetkilileri ve Diğer İlgili Personel
2.
Aşama
İç Kontrol Konulu Eğitim Çalışması Sunuş ve Tartışma Eğitim Harcama Yetkilileri ve Diğer İlgili Personel
3.
Aşama
İç Kontrol Çalıştayı Sunuş ve Tartışma Çalıştay Sonuç Bildirgesi ve Detay Raporlar Harcama Yetkilileri ve Diğer İlgili Personel
4.
Aşama
Kurumda tüm alanlarda Mevcut Durumun Ortaya Konulması Pekçok Analiz Tekniği İle Mevcut Durum Analiz Raporu ile Genel Durum Raporu Tüm Kurum Personeli ve Sistemleri
5.
Aşama
İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun Güçlendirilmesi Toplantı ve Eğitim Eğitim, Taslak Eylemler İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu
6. Aşama İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması ve İdareye Teslim Edilmesi Mülakat Yoluyla Görüşme Uyum Eylem Planı  
7. Aşama İç Kontrol Eylem Planının Çıktıları İle İlgili Toplantı Çalışması Yapılması Sunuş ve Tartışma Toplantı Harcama Yetkilileri ve Diğer İlgili Personel
8.
Aşama
Eğitim İhtiyaç Analizi Sunuş ve Tartışma Toplantı Harcama Yetkilileri ve Diğer İlgili Personel
9. Aşama Ön Mali Kontrol Sisteminin Kurulması Mülakat ve Analiz Ön Mali Kontrol Yönergesi ve Ön Mali Kontrol Süreçleri Mali Hizmet Birim Görevlileri
10. Aşama İç Kontrol İzleme Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması ve İç Kontrol Çıktılarının Elde Edilmesi Bu ikinci kısım işler 1. Kısımda sayılan işlerin tamamlanmasını müteakip karşılıklı görüşülerek işin devam edip etmeyeceği noktasında mutabık kalınacaktır.
 

İç Kontrol Neden Önemlidir?
 İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması İçin Kritik Bir Aşama:
Mevcut durum analizi ve iç kontrol uyum eylem planı
 

İç Kontrol Sisteminin Kurulmasında Bir Yol Haritası:

  • Mevcut durum analizi,

  • İç kontrol uyum eylem planının hazırlanması ve, 

  • Eylem planının uygulanması için kurumsal kapasitenin artırılması

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine getirilen yükümlülüklerin başında, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması kapsamında etkin işleyen bir iç kontrol sisteminin kurulması gelmektedir. Bu kapsamda kamu idarelerinin iç kontrol sistemini çıkarılan yasal düzenlemeler çerçevesinde oluşturması ve uygulaması temel bir yükümlülüktür.

İç kontrol sistemi, temelde, iyi yapılmış bir mevcut durum analizi üzerine, hedefe ulaşmayı sağlayacak gerçekçi bir yol haritasına, ki mevzuatımızda buna iç kontrol uyum eylem planı denilmektedir ve bu yol haritasını uygulayacak bir kurumsal kapasiteye ihtiyaç göstermektedir. Bununla birlikte kurumsal farkındalık, üst yönetim sahiplenmesi gibi faktörlerde iç kontrol sisteminin oluşturulmasında oldukça önemli faktörlerdir.

Bir kamu idaresinin iç kontrol sistemini tam olarak oluşturulması, mevzuatımızda yer alan bir zorunluluk olmakla birlikte, son dönemlerde iç denetime ve bununla birlikte Sayıştay tarafından yapılan dış denetimin özünü oluşturmaktadır. Denetimlerde iç kontrol eylem planlarından bu eylem planlarının gereklerinin yapılıp yapılmadığına kadar kamu idarelerinin iç kontrol sistemleri yoğun bir denetimin özünü oluşturmaktadır. Ancak, bunların hepsinden daha önemlisi iç kontrol sistemi bir kurumun daha iyi yönetilmesi demektir.

Ülkemizde kamu idarelerince, İç Kontrol Uyum Eylem Planları, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi gereğince 2’şer yıllık dönemlerle genellikle hazırlanmaktadır. Pek çok kamu idaresinde 2018 mali yıl sonu itibariyle iç kontrol uyum eylem planlarında öngörülen eylemlere ilişkin takvim sona ermektedir.

Yeni mali yılla birlikte, ülkemizde hiçbir kamu kurumunun kötü yönetim lüksü bulunmayan bir döneme girilmektedir. Bu dönemde kamu yönetiminde yeni dönemin yükselen değeri, “Ölçülebilme” olacaktır. Bu ölçülebilmenin en önemli aracını iç kontrol kapsamında öngörülen eylemler ve bu eylemlere ulaşabilme kapasitesi olacaktır.

Pek çok kamu idaresinde geçmiş yıllardan farklı olarak, önümüzdeki 2 mali yılı kapsayan iç kontrol uyum eylem planlarının, geliştirdiğimiz özel bir anket yöntemi ile, mevcut durum analizine bağlı olarak hazırlanması için özel bir çalışma yaptık.

Bu çerçeve de kurumunuza ait İç Kontrol Sisteminin Hazırlanmasına Yönelik Danışmanlık Hizmeti Derneğimizce hazırlanmaktadır. İlgili Dokümanlar ücretsiz olarak paylaşılmaktadır. İlgili dokumanlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

İletişim İçin Tıklayınız
  

Uzman hocalarımız ve geniş bir ekiple aşağıdaki konularda yanınızdayız

Bu Sayfayı Paylaş
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.