Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
DANIŞMANLIK


Kamu İhale Danışmanlığı


Kamu İhale Danışmanlığı

Kamu İhale Mevzuat Danışmanlığının Kuruma Faydaları;         

Kamu İhale Mevzuat Danışmanlığı kapsamında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında tüm ihalelerin yapılması, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde sözleşmelerin düzenlenmesi; Kurumun yapacağı alımların hız ve kalitesinin yükseltilmesi, ihtiyacın uygun şartlarda ve zamanında karşılanması, kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılması, rekabetin arttırılması ile ihale ve sözleşmelerin uygulanması aşamasında hukuki destek verilmesi ve ortaya çıkan problemlerin rasyonel çözümlere kavuşturulması, ihale dokümanlarının hazırlanması aşamasında gerekli desteğin sağlanması, hazırlanan ihale dosyalarının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunlarla ilgili diğer tüm kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygunluğunun tetkik edilmesi, hakkediş ve ödeme evraklarının kontrol edilerek; fazla ve yersiz ödemelerin önlenmesi ve bu sayede İdarenin denetime hazırlanmasına ilişkin danışmanlık hizmetidir.

Kamu İhale Mevzuat Danışmanlığı kapsamında İdarelere Sağlanan Hukuki destek konuları;

 • İhtiyacın doğru bir şekilde tespit edilmesi,
 • İhtiyaç konusu alımın niteliğinin doğru tespit edilmesi,
 • Yaklaşık Maliyetin doğru bir şekilde hazırlanması için teknik ve mevzuat konularında gerekli desteğin verilmesi,
 • Ödenek işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması
 • İhale Usulünün doğru bir şekilde belirlenmesi,
 • İdari Şartnamenin incelenerek, mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi
 • İsteklilerde aranacak yeterlilik kriterlerinin ilgili kanun, yönetmelik hükümlerine ve Kamu İhale Genel Tebliğine uygun bir şekilde belirlenmesi
 • İhale ilanı ve ön ilan sürelerine ve kurallarına riayetin sağlanması,
 • İhale işlem dosyasının eksiksiz olarak oluşturulması,
 • İhale dokümanında değişiklik yapılması (zeyilname) işlemlerinin şekil ve süre şartlarına uygun gerçekleştirilmesi,
 • İhale yetkilisince onaylanan ihale kararlarının, ihale teklif sunan isteklilere tebliğinden önce, mevzuata uygunluk yönünden ön mali kontrolünün yapılması,
 • Üzerine ihale yapılan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi işlemlerinin mevzuatta belirtilen şekil ve süre şartlarına uygun yapılması,
 • Sözleşme hükümlerinin ihale dokümanına uygun olarak hazırlanması,
 • Muayene ve kabul aşamalarının komisyonlarında doğru belgeler düzenlenerek zamanında ve mevzuata uygun bir şekilde yapılması,
 • İdarece yapılan sözleşmelere gereği yapılacak olan tüm hakkediş belgelerinin doğru düzenlenmesi; hakkedişlerden yapılacak olan tüm kesintilerin kontrol edilerek yapılması ve muhtemel fazla ve yersiz ödemelerin önlenmesi,
 • Ödeme emri belgelerinin Kurumun ilgili “Harcama Belgeleri Yönetmeliği” ne göre tam ve eksiksiz olup olmadığının kontrol edilmesi,
 • İdarenin ihale ve sözleşme süresi boyunca ile ilgili olarak karşılaşabileceği her türlü ihtilafa (şikâyet, itirazen şikayet başvuruları ile idari, hukuki alacak davaları) hukuki destek sağlanması)
 • Alınacak malın, hizmetin veya yapım işinin süresinin en uygun şekilde belirlenmesi, mücbir sebepler sonucu süre uzatımı verilirken dikkat edilmesi gereken huşuların tespit edilmesi
 • İhale hazırlık aşamasından kesin kabul tarihine kadar idare tarafından yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar için bir süreç tablosunun oluşturulması,
 • İş artışı yapılırken ve yeni fiyat oluşturulurken yapılacak olan uygulamalar için süreç tablolarının oluşturulması,
 • Sözleşmenin feshi ve tasfiyesi durumunda izlenecek yola ait süreç tabloların oluşturulması.
 • İhale ve sözleşme süresince; yazışmalarda ve Olur’lar da kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ilgili kurum kararları örneklerinin (Sayıştay, Danıştay, KİK, Yüksek Fen Kurulu v.b.) idareye iletilmesi,
 • Kurumun ilgili personellerine mevzuata uyumun sağlanması ve bu suretle hizmet kalitesinin artırılması amacıyla eğitim verilmesi.

Kamu İhale Mevzuatı Hizmetiçi Eğitimleri İle Yanınızdayız…

Kamu İhale Danışmanlığı ve Eğitimi

Kamu İhale Mevzuatı, 1983 Yılında Yasalaşan ve 01.01.1984 tarihinde yürürlüğe giren 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verememesi, tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer uluslararası kuruluşların ihale mevzuatına uygun olmaması gibi nedenlerle yeni bir ihale kanununa ihtiyaç duyulmuş ve 1992 yılında ihale mevzuatında revizyon çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, Mart 2002 tarihinde kabul edilen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni kanunun en önemli hedeflerinden birisi bütçeyi kontrol atına almaktır. Şeffaflığı sağlamak, rekabet ortamı yaratmak ve güvenilir olmak kanunun temel ilkeleridir. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımlarında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tâbi olmalarını ve uygulama birliğini sağlamaktır. Kamu İhale Kanunu günümüzde tebliğlerle sürekli olarak değişikliklere uğramaktadır. Derneğimiz değişen mevzuatı takip etmek ve güncel ve doğru bilgileri son kullanıcıya ulaştırmak, saydamlığı sağlamak, rekabeti oluşturmak, eşit muamele kriterlerini oluşturmak, kamu güvenirliliğini sağlamak, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması sağlamak ve kurumun kaynakların verimli şekilde kullanılmasının en geniş şekilde sağlanması amacıyla aşağıda ki konularda Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Hizmetiçi eğitim hizmeti vermektedir.
 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Eğitim Konuları;

 • Temel ilkeler
 • İhale komisyonları ve görev yetki sorumlulukları
 • Uygulamalı yaklaşık maliyet hesaplamaları
 • İhale ilan süreleri
 • İhalelere yönelik başvurular ve incelemeye yönelik düzenlemeler
 • İhale öncesi ve ihale sonrası yapılacak işlemler
 • Muayene kabul işlemleri
 • Muayene kabul komisyonunun görev yetki ve sorumlulukları nelerdir?
 • İdari Şartname hazırlanırken dikkat edilmesi gereken kurallar
 • Teknik Şartname hazırlanırken dikkat edilmesi gereken kurallar
 • İhaleye katılımda yeterlilik kriterleri
 • Şematik ihale süreçleri
 • Uygulamalı ve örneklendirmeler ile fiyat farkı uygulaması
 • Fiyat dışı unsurlar
 • Mal alım ihalelerinde dikkat edilecek hususlar
 • İş artışı ve iş azalışları
 • Yetkili satıcılık,
 • Kapasite raporu
 • Demonstrasyon
 • Demonstrasyon nasıl yapılır? Demonstrasyon ayrıntıları
 • Hizmet alım ihalelerinde dikkat edilecek hususlar
 • Temizlik hizmeti ihaleleri
 • Hastane hizmet ihaleleri nasıl yapılır? Dikkat edilmesi gereken hususlar?
 • Çöp ihaleleri nasıl yapılır?
 • Araç kiralama ihaleleri nasıl yapılır?
 • Personel taşıma ihaleleri nasıl yapılır?
 • İhalede evrak nasıl incelenir? Uygulamalı ve ayrıntılı
 • İhale evraklarının değerlendirilmesi
 • Tekliflerin değerlendirilmesi
 • Teklif zarfı incelenirken nelere dikkat edilmeli?
 • Birden fazla teklif ve yaptırımları
 • Aşırı düşük teklif sorgulanması
 • Geçici teminat incelenirken nelere dikkat edilmeli?
 • İş deneyim belgeleri
 • İş deneyim belgesi incelenirken nelere dikkat edilmeli?
 • Ticaret sicil gazetesi incelenirken nelere dikkat edilmeli?
 • Bilgi ve belge eksikliği nedir?
 • Proforma fatura incelenirken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Yasaklılık teyidinin önemi?
 • Hizmet ve Yapım ihalelerinde aşırı düşük sorgulama nasıl incelenir? İnce ayrıtınlar nelerdir?
 • İş ve meslek ahlakı nedir?
 • İhale fesat karıştırma suçu nedir? Suçtan nasıl korunulur?
 • Şikâyetlere nasıl cevap verilir?
 • Şikâyet süreçleri
 • Uygulamalı Açık İhale usulü (Temizlik ve Güvenlik İhaleleri)
 • Sağlık sektörü ihaleleri ve ayrıntıları
 • İhaleler hakkında Sayıştay kararları
 • Yapım İhaleleri ve detayları
 • Yapım İşleri İhalelerinde dikkat edilecek hususlar
 • İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
 • Sözleşmenin uygulanmasında dikkat edilecek hususlar
 • Birim fiyat sözleşme esasları
 • Anahtar teslimi götürü bedel esasları
 • Yeni birim fiyat düzenlenmesi
 • Revize birim fiyat uygulamaları
 • Katalog
 • Numune
 • Hakediş de Yapılacak Kesintiler
 • 2013 ve 2014 yılı mevzuat değişiklikleri nelerdir?
 • Kamu İhale Genel Tebliği ve Uygulanması

   Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Eğitim Konuları; 

 • EKAP süreçlerinde uygulamalı Kamu İhale Eğitimi
 • EKAP’ ta Doğrudan Temin hazırlama
 • EKAP’ ta ihale işlemleri
 • EKAP’ ta zeyilname nasıl hazırlanır?
 • EKAP’ ta iş artışı veya eksilişi nasıl yapılır?
 • EKAP’ ta teklif değerlendirme ve sonuç işlemleri nasıl yapılır?
 • EKAP’ ta iş deneyim belge sorgulaması nasıl yapılır?
 • EKAP’ ta iş deneyim düzenlenmesi nasıl yapılır?
 • EKAP’ ta sözleşme devri nasıl yapılır?
 • EKAP’ ta sözleşme tasarı oluşturma
 • EKAP’ ta münferit sözleşme işlemleri
 • EKAP’ ta belge sorgulama nasıl yapılır?
 • EKAP’ ta uygulamalı temizlik ihalesi nasıl yapılır?
 • EKAP’ ta ihtiyaç raporları kayıt işlemleri
 • EKAP’ ta ihale kayıt işlemleri
 • EKAP’ ta teknik şartname girilmesi
 • EKAP’ ta idari şartname oluşturulması
 • EKAP’ ta ilan hazırlama
 • EKAP’ ta sevk işlem formunun gönderilmesi
 • EKAP’ ta diğer faydalı ara yüzler
 • EKAP’ ta yetkilendirme
 • EKAP’ ta kapsam dışı ihale uygulamaları
 • EKAP’ ta mobil imza ve doküman indirme
 • EKAP’ ta sonuç raporu gönderme

 Tüm Yönleriyle Doğrudan Temin Uygulamaları:

 Doğrundan Temin; “Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul” diye tanımlamıştır. Kanun Doğrudan Temin ile alımları 10 ayrı başlık altında düzenlemiştir. Doğrudan teminle ilgili tüm alım yöntemleri ve eğitim konuları aşağıdır. Derneğimiz Doğrudan Teminle ilgili tüm eğitimleri ayrı ayrı uygulamalı olarak detaylandırmıştır.
 
 Derneğimiz Araştırma Kurulunun araştırmaları ve Danışma Kurulumuzun bizzat içinde bulunduğu bir çok Kurumda Doğrudan Temin alımlarında birçok hata ile karşılaşılmış ve sonuçları maalesef imza atanların farkında olmadan zan altına almıştır. İşte Doğrudan temin alımlarında en çok hata yapılan konulardan bazıları;

 • 4734 Sayılı Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamında alımların bütçenin %10’nu geçmesi,
 • Talep ve gerekçe bulunmaması,
 • Teknik Şartnamenin yetersiz olması,
 • Fotokopi ve Faks Kullanılması,
 • Hatalı Personel Görevlendirilmesi,
 • Piyasa Araştırma Tutanağının Düzenlenmemesi,
 • Doğrudan Temin Kayıt Formunun KİK’e bildirilmemesi ve dokümanların imzasız olması,
 • Yapım işi doğrudan temin alımlarında “Yaklaşık Maliyet İcmal Cetveli” nin bulunmaması,

 Derneğimiz bu tür hatalara minimize etmek için “Doğrudan Temin“ in tüm modelleri üzerine uygulamalı eğitimler vermektedir. Aynı zamanda “Kamu İhale Mevzuat Danışmanlığı” kapsamında yapılan tüm ihaleleri ve doğrudan alımları da kontrol ederek, hatalı ve noksan evrakları tespit ederek düzeltilmesi yönünde raporlar hazırlamaktadır.
 
  Doğrudan Temin Alımlarında Uygulanacak Alım Yöntemleri;
 
22/a - İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin,

22/b - Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

22/c - Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,

22/d – Parasal Limitler Dahilinde alınan diğer tüm Doğrudan Temin Alımları.

22/e - İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması,

22/f - Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

22/g - Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları,

22/h - /1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları,

22/ı - Türkiye İş Kurumunun, 25.6.2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları,

22/i - Seçim dönemi bitmeden önce seçimlerin yenilenmesine veya ara seçime ya da Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına karar verilen hallerde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdı ve filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı ile oy pusulası basım hizmeti alımı, mahalli seçimlerde ise İl Seçim Kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı,

Özel Sektör Firmaları Elektronik İhale Eğitim ve Danışmanlığı

Doğrudan Temin Eğitim Konuları;

 • İhtiyacın Doğrudan Alımın Hangi Maddesine göre Alınacağının Tespiti
 • Doğrudan Temin Alımlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Ödeme Emri Belgesi Ekine Konular Dokümanlar. (22. Madde ki tüm yöntemler için düzenlenecek evraklar farklı olup, tüm alımlar ayrı ayrı dokümanlar konulması gerekmektedir.)
 • Ödeme Emri Belgesi ekine konulacak dokümanların hazırlanması. (Uygulamalı)
 • Doğrudan temin Alımlarında Bütçenin Yüzde 10 hesaplaması
 • Doğrudan Temin Alımlarında Getirilen Zorunluluklar
 • Doğrudan Temin Alımlarında Hangi Durumlarda Sözleşme Düzenlenir?
 • Doğrudan Temin Alımlarından Yapılacak Kesintiler
 • Doğrudan Temin Süreçleri
 • Doğrudan Teminde Sorumluluklar
 • Doğrudan Teminlerde Parasal limitler

   Yukarıda belirtilen konularda ki eğitimlerimiz maksimum fayda sağlanmak amacıyla giriş düzeyi ve ileri düzey olmak üzere 2 ayrı grupta verilmektedir. Eğitim verilecek kuruma eğitim vermeden önce mevcut durum tespiti yapılacaktır. Mevcut duruma göre eğitimin süresi ve katılımcı sayısı belirlenecektir.2013 yılında bir çok özel şirkete verdiğimiz ihale danışmanlık ve eğitim hizmetini 2014 yılında da devam ettireceğiz.
Ayrıntılı bilgi için derneğimizi arayınız veya info@bekad.orgadresine mail atarak talebinizi iletebilirsiniz.

 

EĞİTİM ve DANIŞMANLIK UYGULAMALARINDA FAYDALANILAN MEVZUAT LİSTESİ
YARGISAL ESASLAR İhalelerele ilgili Anayasa Kararları
Danıştay Emsal Kararları
Sayıştay Emsal Kararları
Yargıtay Emsal Kararları
İdari Mahkeme Emsal Kararları
Kamu ihale Kurulu Düzenleyici Kararları
Kamu ihale Kurulu Emsal Kararları
KANUNLAR 4734 Sayılı Kamu Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
KAMU İHALE KURUMU TEBLİĞLERİ Kamu İhale Genel Tebliği
Kamu İhale (Parasal Değerler) Tebliği
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ
İHALE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Çevre ve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Proje Tasarım, Planlama ve Sanat Eseri Yarışmaları Yönetmeleiği
MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİKLERİ Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
4734 SAYILI KANUN İSTİSNALARI 4734 sayılı kamu ihale kanununun istisna başlıklı 3 üncü maddesi kapsamında yayınlanmış olan kurumlara özel yönetmelik
FİYAT FARKI Mal Alımı Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
Hizmet Alımında Uygulanacak Fiyat Farkı esasları
Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkı Esasları
Uzman hocalarımız ve geniş bir ekiple aşağıdaki konularda yanınızdayız

Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
Linkler
turkiye.gov.tr
Resmi Gazete
E-Mevzuat
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü
Devlet Personel Başkanlığı
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.