Basında Bekad
Resmi Gazete'de
SORU CEVAP PLATFORMU

Soru Sorun - Sorularınız, uzmanlarımız tarafından cevaplandırılacaktır
Ad Soyad:
Kurum:
Görev:

Telefon :

E-Mail :
Eğitim Yayın, ve Güncel mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirilmek istiyorum :


Sorunuz :
Sağdaki Sayıları Giriniz :
 

Cevaplanmış Sorular
Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü İşçilik Hizmet Alım İhalesi ile 2012 yılından beri çalışan bir işçimiz 2016 yılı Ocak ve Şubat ayları için iki aylık İhale süresi bitimi ve 33 Aylık yeni İşçilik İhalesi yapılması sonrasında yeni ihaleyi alan işverence işe başlatılmamıştır. İşbu işçi kıdem tazminatı talebinde bulunmuştur
12-07-2016
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılan kiralama ihaleleri sonucu imzalanan sözleşmelerden sonra 5510 sayılı kanunun 90. Maddesine istinaden SGK’ya bildirim yapılması zorunlu mudur? Ayrıca kesin teminat iadelerinde SGK’dan soğuk damgalı/mühürlü borcu yoktur yazısı alınması gerekli midir? Gerekli olup olmadığı ile ilgili kanuni dayanaklarını araştırmamıza rağmen net bir hükümle karşılaşmadık. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız bu belgenin olması gerektiğini düşündüğünden kesin teminatı iade etmiyor.
29-06-2016
1. Taşeron işçi çalıştırıyorum. Bu işçilerimiz greve giderse ne yapmalıyım? 2. Şirket kurduğumuzu varsayalım. Şirketin işçileri greve giderse ne yapmalıyım? 3.Kadrolu işçilerim var. Onların greve gitmeleri durumunda ne yapmalıyım?
14-06-2016
Belediyelerde asgari ücret desteği ile ilgili muhasebe kayıtları nasıl olmalıdır.
18-05-2016
2464 sayılı Bel.Gelirleri Kanunun 97 Mad.b) (Değişik: 26/5/2004-5177/33 md.) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten yıllık satış tutarının % 0,2'si nispetinde belediye payı ayrılır. Bu pay, Devlet hakkının Hazineye ödenmesi sırasında ruhsat sahibi tarafından ilgili belediyeye ödenir. Kanun hükmünde geçen ilgili belediye Büyükşehir Belediyesi mi yoksa İlçe Belediyesi mi tereddüt olup bu konuda görüş belirtilmesi hususunda bilgiler nedir?
13-05-2016
Personel hizmet alımlarında; vergi numarası değişikliği neticesinde yapılacak işlem nedir? Örneğin eşit teklif verilmesi durumunda puanlama yapılırken X limited şirketi nevi değişiklik yaparak X anonim şirketi olursa haliyle önceki vergi numarası değişecek. Bu durumda ekapta puanlama esnasında yeni vergi numarası ile sorgulama yapıldığında hiç sözleşme yapmadığı görülecek ve yüksek puan alacak. Konu hakkında fikir ve görüşleriniz nelerdir?
10-05-2016
Daha önce meclis kararı ile kardeş şehrimiz olan bir belediyeye nakdi yardım yapmak istiyoruz. Bununla ilgili ne yapmamız gerekir?
04-05-2016
Belediye Meclisi tarafından İmar Planında Akaryakıt İstasyonu olarak işli Taşınmazımız üzerinde 20 Yıla Kadar Gayri ayni Hak tesisi kurulmak kaydı ile Akaryakıt İstasyonu yapılmak istenmektedir.Gayri Ayni Hak ihalesi sürecinde izlenecek yol hakkında bilgi almak istiyorum iyi çalışmalar.(2886 ya göre ihale,Akaryakıt istasyonu Maliyeti ,Arsanın Getirisi aradaki farkın tahsisi)
21-03-2016
24.09.2014 tarihinde onay belgesi ile bir mal alınıyor. (Büyükşehir sınırları içinde kalan kurumlara verilen limit altında olduğu için doğrudan temin ile alınıyor.) 16.10.2014 fatura kesiliyor ve ödeniyor. Daha sonra tekrar aynı maldan ihtiyaç oluyor. 12.11.2014 tarihinde onay alınıp, 19.11.2014 tarihinde fatura kesilerek al alınıyor. yine (Büyükşehir sınırları içinde kalan kurumlara verilen limit altında olduğu için doğrudan temin ile alınıyor.) Burada yapılan alımlarda ihale kanunu hükümleri gereği Ayrıca," 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gereklidir. yukarıda belirtilen hüküm kapsamında değerlendirilebilir mi. Bu konuda ki açıklamanıza ihtiyacım var.
18-03-2016
Bir yerel yönetim kuruluşu (belediye)yiz. Halen Bağ-Kur’lu olarak çalışmakta olan bir avukat ile “kısmi zamanlı iş sözleşmesi” yaparak “sözleşmeli personel” olarak istihdam edeceğiz. Haftanın 5 günü günde üç saat çalışacak. Bu kişi için SSK bildirimi ve kesintisi yapılmalı mıdır? Zorunluluk varsa nasıl hesaplama yapılmalıdır?
10-03-2016
Bir yerel yönetim kuruluşu (belediye)yiz. Sözleşmeli personel olarak çalışacak bir avukat için Maliye Bakanlığı’nın 2016 Ocak ayında yayınladığı Avukatlar için geçerli olan “Sözleşmeli Personel Ücret Tavanı”nda belirtilen 1.175,22 TL ücret mi ödenecek, bu tutardan kesinti yapılmaksızın mı ödenmesi gerekiyor?
10-03-2016
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ile ilgili olarak Maliye Bakanlığının 09.02.2015 tarih ve 1402 sayılı yazısı, 11.03.2015 tarih ve 2659 sayılı yazısı ve 07.07.2015 tarih ve 6301 sayılı Genel Yazıları yayınlanmış ve bu yazılarda "İdarelerin, önceki yılda ya da mevcut sözleşmeler kapsamında çalıştırılan personel sayısı ile kendilerine münferiden Bakanlığımızca uygun görüş verilmiş ilave personel sayısını aşmamak kaydıyla mezkur Bakanlar Kurulu Kararının yayımlanacağı tarihe kadar ayrıca bir uygun görüş almaksızın ihalelere çıkmaları uygun görülmüştür" denilmektedir. Bu Genel Yazılar varken İdareler sözleşmede belirtilen % 20 kapsamında iş artışına gidilebilecekler midir? yada iş artışı için Maliye Bakanlığından izin almak zorundalar mıdır?
29-02-2016
Büyükşehir belediyesinde %99'u belediyeye ait bir şirkette raylı taşımacılıkta tekniker ve eğitmen (teknik öğretmen) ünvanların da çalışmaktayız.Yaptığımız iş asıl iş midir, eğitmen kadrosu teknik bir kadro mudur?
22-02-2016
Uzman çavuşluktan ve astsubaylıktan geçen personellerin kazanılmış ve emeklilikleri emsallerinden farklı ilerlemektedir. Bu durumda kazanılmış hak yönünden öğrenim durumu itibariyle emsalinin gelebileceği derece ve kademeyi geçmemesi gerekirken önde gitmektedirler. Bu durumda bizim bu kişileri gelebilecekleri derece ve kademeye kadar bekletmemiz gerekmektedir. Fakat 657 sayılı kanun kazanılmışını bekleteceksiniz derken Danıştay 10. dairesinin 12.01.1999 tarihli ve E:1998/2862 K:1999/29 sayılı kararı emeklilik yönünden bekletemezsiniz demektedir. Ayrıca bu personeller de 2008 sonrası memur olan personellerdir. Ve bazılarının emeklilik ve kazanılmışları da farklı gitmektedir Bu durumda bizim yapmamız gereken nedir?
15-02-2016
Hizmet Alımı suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasında Hakkında Karara göre brüt asgari ücretin % 50 arturumlı tutarı esas alınıp bunun altındaki ücretle çalıştırılabilinirmi ? Sözleşme ve genel giderler ayrıca ödenir derken buna biraz açıklık getirebilrimisiniz.? Çünkü bu hesaplama ağırlıklı olarak personel çalıştırmasına dayalı işlerde uygulanıyordu.
03-02-2016
Vatandaşımıza ait olan taşınmaz Belediyemize 2005 yılından beri beyan verilmemiştir. İdarece işlem yapılarak mükellefimize vergi ihbarnamesi yollanmıştır. *Geçmişe doğru yapılan bu işlemde Emlak Vergisi Kanunun 40.Maddesine istinaden vergilendirmede 5 yıl gibi zaman aşımı dikkate alınmamıştır. *Vatandaşımıza 2005-2015 arası usulsüzlük ve vergi ziyai cezaları ihbarname ile işleme alınmış ve tahakkuk edilmiştir. Yukarıda izah etmeye çalıştığı işlem hakkında mükellefimiz uzlaşma talebinde bulunmuştur. Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği ve Uzlaşma Tebliğleri göz önüne alındığında mükellefimize tahakkuk etmiş olduğumuz vergi ziyai tutarlarının tamamından vazgeçmemiz mümkün müdür? Uzlaşma komisyonumuz mükellefimize vergi ziyai de yüzde 50 indirim usulsüzlükte 1/3 oranında indirim teklifi yaparak sonuçlandırabilir mi? Uzlaşma talebinde bulunan mükellefimizin bu talebinde mevzuat hükümlerine göre nasıl bir yol izlemeliyiz?
03-02-2016
Belediye Kanununa göre şartsız bağış kabul etme yetkisi üst yönetici olan belediye başkanında. Belediye başkanı, sınırları belirlenmek koşulu ile bu yetkisini devredebilir mi? Örneğin belediyeye yapılan kurban bağışları veya ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yapılan eşya bağışlarını kabul yetkisini devredebilir mi? Yoksa bu tür bağışlar belediye bünyesinde kalmayacağı için gelir kayıt edilemeyeceğinden başkan tarafından kabul edilmesinde gerek yok mudur?
28-01-2016
Şehirler arası otobüs firmaları ve market servis araçları üzerindeki reklam ve giydirmelerden ilan reklam vergisi alınır mı?
28-01-2016
Geçmiş yıllarda Demirbaş kayıtlarında yanlışlık hurdaya ayırma yerine terkin işlemini çalıştırarak düşümü yapılan demirbaşların Amortismanlarını düşürmemişler. Şimdi düzeltme kaydı yaparken hangi hesapları çalıştırabiliriz?
18-01-2016
Yüksek disiplin kurul kararı ile ihraç edilen memur yargı kararı ile yürütmeyi durduruyor. Mahkeme kararına istinaden işbaşı veriliyor. Yürütmeyi durdurma kararı ile ihraç edilen tarih ve işbaşı tarihlerindeki çalışmadığı surelere ait maaş ve diğer alacaklarını alabilir mi?
23-12-2015
Bu Sayfayı Paylaş
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.