Basında Bekad
Resmi Gazete'de
SORU CEVAP PLATFORMU

Tarih :
15-12-2016
SORU
Belediyede yaklaşık 10 yıldan beri kadrolu işçi olarak çalışmaktayım. Şu an Açıköğretim fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bulunduğum kurumda memur olabilmem mümkün mü? Mümkün ise bunun yasal prosedürü hakkında bilgi alabilir miyim?
Cevap :

Kısa bir soru ama hukuki açıdan cevabı zor bir soru olduğu için, sorunuzu resmi kurumda çalışan kadrolu işçi nasıl memur olur? şeklinde anladığımızı belirterek cevaplamaya çalışalım.

Kamu idarelerinde istihdam biçimi, memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve sürekli ve geçici işçiler olmak üzere dört çeşittir.

Kadrolu personel olarak tarif edilen memurlarla ilgili olarak 190 sayılı KHK nin Ek 7 nci maddesinde, kamu idarelerinin serbest memur kadrolarına yapacağı açıktan atama sayıları ve diğer kamu idarelerinden yapacağı nakil sayıları toplamı ile bu toplam sayıdan istisna tutulacak atamaları, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda gösterilmektedir. Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda, cari yıl personel ihtiyaçları, bir önceki yılda emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan personel sayısının yüzde ellisini (araştırma görevlisi kadroları için yüzde yüzünü) aşmamak kaydıyla açıktan veya naklen atama yoluyla karşılanır. Bu sınırlar içinde personel ihtiyacını karşılayamayacak idareler için ilave atama izni dağılımının Çalışma Bakanı ile Maliye Bakanının müşterek önerisi üzerine Başbakan Onayıyla idareler itibarıyla belirlenmektedir.

Aynı şekilde Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda, sürekli işçiler ile geçici işçilerin bütçede yer alan ödenekleri aşmayacak sayı ve/ veya süreyle istihdam edileceği, sürekli işçi kadrolarının açıktan atama amacıyla kullanılması ve vizesi, bütçe imkânları göz önünde bulundurularak DPB görüşü üzerine Maliye Bakanlığının iznine bağlı olduğu yazılıdır.

Devlet memuru olabilmenin şartları 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde Devlet memurluğuna alınma genel ve özel şartları olarak ayrı ayrı belirlenmiş, aynı Kanunun 49-51 inci maddelerinde ise Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şart olduğu hüküm altına alınmıştır. Sınavların ve başvuruların yapılmasına dair usul ve esaslar 3/5/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmeliğe göre, sınav sonuçları, sınav komisyonlarınca başarı sıralarına göre ilan edilir ve yazı ile de ilgililere bildirilir. İlan edilen sınav sonuçları müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir. KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. ÖSYM, KPSS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmi Gazete ve tirajı yüksek üç gazetede duyurur. Sınav ÖSYM’ce eleme ve seçme grubu için yapılır. Devlet memuru olmak isteyenlerin,

öncelikle (KPSS) katılmaları ve sınav sonucu aldıkları puana göre (A) grubu kadrolar için kamu idarelerinin; (B) grubu kadrolar için ise ÖSYM’nin ilanlarını takip etmeleri ve başvurmaları gerekir.

İşçi olabilmenin şartları ise, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarının düzenlendiği 4857 sayılı İş Kanununda belirlenmiştir. İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık görevi, Türkiye İş Kurumu ve bu hususta izin verilen özel istihdam bürolarınca yerine getirilir. İşçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmeliğe göre, kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki işçi talepleri KPSS puanıyla; ilköğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi talepleri ile eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin taleplere gönderilecek adaylar ise noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve geçirilenlerin intibaklarının nasıl yapılacağı Ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde düzenlenmiştir. Ancak, 657 sayılı Kanunun asıl maddelerinde, resmi kurum ve kuruluşlarda işçi statüsünde çalışanların memuriyet statüsüne nakli veya doğrudan geçmeyi düzenleyen bir hüküm bulunmadığından doğrudan geçiş yapılamaz. Bir başka ifadeyle 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak resmi kurum ve kuruluşlarda çalışan işçilerin memuriyet kadrolarına atanmaları mümkün değildir. Ancak belirli dönemlerde çıkarılan Kanunlarla resmi kurum ve kuruluşlarda çalışan işçilerin memuriyete geçişine izin verilmiştir. Resmi kurum ve kuruluşlarda çalışan işçiler ancak bir kanunla memuriyet kadrolarına geçirilebilirler. Bu Kanunlardan bazıları; 12.2.1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanun, 12.2.1982 tarihli ve 241 sayılı KHK, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun gibi özel düzenleme içeren kanunlardır.

657 sayılı Kanunun Ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre, memuriyet dışında geçen hizmetler değerlendirilebilmekte ve işçilikte geçen süreler ister özel olsun ister resmi olsun sigortalı süreler, emekliliğe esas aylık ve kazanılmış hak aylık olmak üzere birkaç yönden memuriyete intibakları yapılmaktadır.

2595 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesine göre; resmi kurumlarda işçi iken 1.3.1982 -1.9.1982 tarihlerinde memuriyete girenlerin intibakı 657 sayılı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddesine göre kadro şartı ve yükselebileceği dereceyi geçmemek üzere yapılmıştır.

241 sayılı KHK.nin 15 inci maddesine göre; resmi kurumlarda işçi iken 1.7.1984-31.12.1984 tarihlerinde memuriyete girenlerin intibakı 657 sayılı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddesine göre kadro şartı ve yükselebileceği dereceyi geçmemek üzere yapılmıştır. Ayrıca, 1.3.1975-1.3.1982 tarihlerinde memurluğa geçmiş olanların işçi olarak geçen hizmetleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın   değerlendirilmiştir.

4046 sayılı Kanunun 22 nci ve geçici 9 uncu maddesine göre; Özelleştirilen kuruluşlarda (Kamu İktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda) sözleşmeli statüde çalışmakta iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde (kapsam dışı personel dahil) geçen hizmet süreleri; aynı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmektedir.

Güncel mevzuatımıza göre işçilikle memuriyeti karşılaştırdığımızda, memuriyetten emekli olursanız emekli ikramiyesi alır ve bu süreler için kıdem tazminatı alamazsınız. Buna karşın, işçilikten sonra memuriyetiniz 3 yıl 6 aydan az olursa sigortalılıktan emekli olabilir, kıdem tazminatı da alabilirsiniz. 30 yıldan fazla hizmet için emekli ikramiyesi alamazsınız, fakat kıdem tazminatında süre bakımından üst sınır yoktur.

Bu itibarla yukarıda belirtilen hükümlerin ve yapılan açıklamaların birlikte değerlendirilmesi neticesinde, resmi kurumda çalışan kadrolu bir işçinin memur olabilmesi ancak özel bir kanunda geçişe izin verilmiş olmasına bağlı bulunmaktadır.

Cevaplayan :
BEKAD - Danışma Kurulu

Soru Sorun - Sorularınız, uzmanlarımız tarafından cevaplandırılacaktır
Ad Soyad:
Kurum:
Görev:

Telefon :

E-Mail :
Eğitim Yayın, ve Güncel mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirilmek istiyorum :


Sorunuz :
Sağdaki Sayıları Giriniz :
 

Cevaplanmış Sorular
Tüm taşeron işçileri mi kadroya alınacak?
19-03-2018
Emlak vergisi kanunu iç genelgesinde görevlendirilen kişilere taktir komisyon ücreti ödenir mi?
05-04-2017
Atanmış Başkan yardımcısı Kadrosunda görev yapmaktayım.Yazı işleri müdürlüğüne (Eski kadrom) vekalet edebilir miyim ve ayrıca encümen olabilir miyim?
31-01-2017
Antrenörlük Eğitimi Mezunuyum. Çalıştığım ilçe belediyesine Eğitmen kadrosundan sözleşmeli memur olarak girebilir miyim? Girdiğim takdirde sizce hükümetin taşeronları kadroya alması mı daha iyi belediyede sözleşmeli personel olarak çalışmak mı daha iyi olur?
12-01-2017
Belediye başkan yardımcılığına (Memur) hangi maddeden atama yapılır?
04-01-2017
08 Kasım 2016 tarih ve 29882 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından; Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakında Yönetmelik" gereği Belediyemizin farklı birimlerinde İşçilik Hizmet Alım İhalesi ile çalışan bayan personeller Yarım Zamanlı Çalışma talepleri olmaktadır. 1-Yarım zamanlı çalışma talebi olan bayan personeller için ne yapılmalıdır.? 2-İşçilik Hizmet Alım İhalesinde 4857 Sayılı İş Kanunun hükümleri geçerli.Kişi Sayısı, Ücreti, Süresi belli olan işçilik hizmet alım yarım zamanlı çalışma nasıl uygulanır?
26-12-2016
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine istinaden çalıştırılan tam zamanlı sözleşmeli personel, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na tabi mi? Bunlardan işsizlik sigortası primi kesilecek mi?
19-12-2016
Belediyede yaklaşık 10 yıldan beri kadrolu işçi olarak çalışmaktayım. Şu an Açıköğretim fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bulunduğum kurumda memur olabilmem mümkün mü? Mümkün ise bunun yasal prosedürü hakkında bilgi alabilir miyim?
15-12-2016
46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır. 46.1.1. (27.06.2013 tarih ve 2013/5215 karar numaralı 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yer alan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkına ilişkin esasların 5 inci ve 6 ıncı maddelerine göre fiyat farkı verilecektir. a1=Tüm Personel b1=Akaryakıt Sabit Katsayısı b2=Diğer Giderler (sarf malzeme v.b.) sabit katsayısı c= Makine ve ekipmanın amortisman sabit katsayısı a1= 0,41, b1=0,48, b2=0,07, c=0,04 sabit katsayıların değerleri toplamı 1 (Bir)’e eşittir şeklinde düzenledim fakat Temel endeks G(o) ve Güncel endekslere G (n) yer verilmemiştir. Uygulama nasıl olacaktır.
15-12-2016
1999 yılı Mahalli İdareler Seçimleri 18 Nisan tarihinde yapılmış. bahse konunun işe girişi 20 Nisan 1999 tarihinde yapılmış. Yeni seçilen Belediye Başkanı 21 Nisan 1999 tarihinde görevi devralmış. söz konusu kişileri işe başlatmamıştır. İşe Giriş Bildirgesinin dışında elimizde başka bir bilgi bulunmamakta olup, Mahkemenin talebine ne gibi bir cevap vermeliyiz?
14-12-2016
02.07.2001 memuriyete başladım. 24.05.2007'da istifa ettim. 5 sene 4/B Sözleşmeli Personel statüsünde çalıştıktan sonra Kanunla memuriyete geçirildim. Müdürlük için aranılan 10 yıllık süre şartına, Sözleşmeli Personel statüsünde çalışılan süre eklenir mi?
12-12-2016
Muhasebe Müdürü olarak çalışmakta iken 1. derece 4.kademe 3000 ek gösterge üzerinden 02.07.2014 tarihinde emekli oldum. İlçemiz Belediyesine 1. Derece kadro ile Mali Hizmetler Müdürü olarak 15.09.2016 tarihinde yeniden işe başladım. Ek göstergemi 2200 olarak yaptılar. 3000 olması gerekmez mi?
10-12-2016
Altı yıl özel sektörde çalıştım daha sonra üç yıl sözleşmeli teknik memur olarak çalıştım ve üç yıldır da kadrolu teknik memur olarak çalışıyorum. Toplamda on iki yıl ( ssk ve emekli sandıgı) hizmetim bulunmaktadır. iki yıldır otuz gün yıllık izin kullanıyordum, fakat şimdi on yıl memuriyette çalışma şartını öne sürerek tekrardan yirmi güne düşürdüler. Memurluk ile genel hizmetleri birleştirerek on yılı tamamlamak otuz gün izin için yeterli değil midir?
15-08-2016
Belediyelerde işçi kadrosundaki personel müdür ve harcama yetkilisi olabilir mi?
15-08-2016
Kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payının muhasebe kaydı nasıl yapılıyor? Bazı belediyeler 362 ve 363 kodlarını kullanıyor. Doğrusu nedir?
11-08-2016
Belediye şirketlerinin ihaleye girmesinde veya devir almasındaki en büyük sorun iş deneyim ve yeterlilikleri sağlayamaması.İş deneyim yeterliliğini sağlayabilmesi ne yapılabilir? Çünkü daha önce hiç bir ihaleye girmediği için ( yeni kurulmasından dolayı) iş deneyim yeterliliği oluşamıyor. Buna bir çözüm bulunabilinir mi?
11-08-2016
Önceki yıllarda gelire aktarılmış olan bir bütçe emanetinin şuanda mahkeme kararı olduğu için ödemesini yapmak zorundayız. Bütçe emanetini geri almamız gerekmez mi? Muhasebe kaydını nasıl yapmalıyız?
05-08-2016
24 saati aşan görevlendirmelerde (yurtiçi ve yurtdışı) harcırah kanununun 39.maddesi değil 43.maddesi esas alınmaktadır. Yani 1/3, 2/3 gibi bölümlendirme yapılmamakta görevlendirme süresince gündelik tam ödenmektedir. Dolayısıyla 24 saati aşan bir yurtdışı görevlendirmesinde harcırah kanununun 34.maddesi bir indirim uygulanması gerektiğini belirtmesine rağmen görevlendirmenin günübirlik olmaması nedeniyle 43.maddeye göre de indirim uygulanmaması gibi durum söz konusu olmaktadır. Bir diğer deyişle aynı kanundaki iki hükmün çeliştiğini düşünüyorum. Hukuksal mevzuata göre aynı kanunda çelişen iki hüküm olması halinde hükümlerden hangisinin özel hüküm ,hangisinin genel hüküm olduğunun tespiti yapılıp, özel hükme göre uygulama yapılması gerektiği bilinmektedir. Bu hususlarda değerlendirme yapabilir misiniz?
28-07-2016
Harcırah kanununda bilindiği üzere yurtdışı gündeliklerine ilişkin 34.madde de özel anlaşma gereğince yabancı devlet,kuruluş vs tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemelerin gündeliklerden indirileceği hüküm altına alınmıştır. 24 saati aşan bir yurtdışı görevlendirmesi yapılması ve bu görevlendirme süresince 34.maddede geçen yabancı devlet,uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlarca karşılandığı dikkate alındığında bu karşılanan tutarların gündeliklerden indirilmesi nasıl uygulanacaktır?
28-07-2016
Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü İşçilik Hizmet Alım İhalesi ile 2013 yılından beri çalışmakta iken 25.03.2015 tarihinde tutuklanma sebebiyle işten ayrılışı yapıldı. 25.03.2015-25.03.2016 tarihleri arasında tutuklu kaldıktan sonra şartlı salıverme şartı ile tahliye edilen hizmet alım işçisine kıdem tazminatı talebinde bulunmuştur. Bu işçiye 6552 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun ve 1475 sayılı Kanun çerçevesinde Kıdem Tazminatı ödememiz gerekir mi?
12-07-2016
Bu Sayfayı Paylaş
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.