Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
TAMAMLANMIŞ SEMİNER DETAYI
13 - 17 Mayıs 2015 Crystal Deluxe Resort & Spa Hotels 5 (*) Kemer / ANTALYA

'07.04.2015 Tarihli 6637 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, İç Kontrol Kurumsallaşma ve Kalite, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Denetim - Denetime Hazırlık ve Prosedür Yönetimi,5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Kanunu ele alındı. 

Katılımcılarımız Denetimlerden önce dikkat edilecek hususlar hakkında umumi olarak bilgilendirildiği gibi diğer eğitim konuları hakkında uygulayıcı metotlar ile kolaylaştırıcı uygulamaları öğrenme imkanı buldular.BEKAD kalitesini seçerek seminerimize katılım gösteren misafirlerimize teşekkür ederiz. 

Tamamlanmış Olan Seminerin Tanıtımı ve Detayları

Kamu mevzuatı ve Kişisel Gelişim alanında uzun yıllardır kamu ve özel sektörde hizmet veren BEKAD, 2015 yılında da kaliteli hizmet sunma yolunda emin adımlarla ilerlemekte ve kurumlara özel düzenlediği seminerlerle sizlere hizmet etmekten gurur duyacaktır.

Danışmalık hizmetlerinin beraberinde düzenlediği seminerlerle bütünleşen derneğimiz sizlere 13 – 17 Mayıs 2015 tarihleri arasında Crystal Deluxe Hotels Resort & Spa Kemer / ANTALYA' da planladığı mevzuat seminerine kapılarını açıyor. Kamu idarelerimizde ihtiyaç mahiyeti yüksek olan ''07.04.2015 Tarihli 6637 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, İç Kontrol Kurumsallaşma ve Kalite, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Denetim - Denetime Hazırlık ve Prosedür Yönetimi,5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'' konularında BEKAD'ın uzman eğitmen kadrosuyla gerçekleşecek bu seminerde kamu idarecilerimizin yaşamış olduğu problemlerde yol gösterici çözüm önerileri sunmayı amaç olarak belirledik.


BEKAD ailesi olarak sorumluluk ve ilkeli davranış bilinciyle siz değerli idarecilerimizi aramızda görmekten kıvanç duyarız, katılımlarınızı bekler saygılar sunarız.

Not:Eğitimin sonrasında konuları pekiştirecek nitelikte olan Sayıştay Denetçisi Sn. Onur Derici’nin kaleme aldığı 75 tl değerindeki  ‘’İç Kontrol ve Risk Yönetimi’’ kitabı iki cilt halinde derneğimiz tarafından katılımcılarımıza armağan edilecektir

Seminer Tarih ve Saati
Başlangıç : 13-05-2015 Saat : 14:00
Bitiş : 17-05-2015 Saat : 12:00
Eğitmen
BEKAD Uzman Eğitmen Kadrosu
Seminerin Konusu


07.04.2015 Tarihli
6637 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

 • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisinde Yapılan Değişiklikler
 • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunda Yapılan Değişiklikler
 • 2013 Sayılı Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Yapılan Değişiklikler
 • 4736 Sayılı Kanun İle Belediyelere Getirilen Sorumluluklar
 • 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda Yapılan Değişiklikler
 • 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Yapılan Değişiklikler
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Yapılan Değişiklikler
 • Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı
 • Konut Hesabı ve Devlet Katkısı
 • Doğum Yardımı
 • Ve Diğer Tüm Değişikliklerİç Kontrol - Kurumsallaşma ve Kalite
 

 • İç Kontrolde Yol Haritası (Bundan Sonrası)
 • İç Kontrol Sisteminin Denetlenmesi (Kontrol Listeleri Üzerinden)
 • Kurumsal Risk Haritasının Oluşturulması (Uygulamalı)
 • Kurumsal Çekup yapılması
 • Eğitim ihtiyaç analizi yapılması
 • İç Kontrolde Üst Yönetici Desteğini Kazanma Stratejileri
 • İç Kontrol Standartları ve Modelleri
 • Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistemi Oluşturma Metodolojisi
 • Mevcut Durum Analizinin Yapılması
 • İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması ve Revize Edilmesi
 • Eylem Planı Revizyonu
 • İç Kontrol Sistemi Oluşturma Çalışmalarında Kullanılacak Araçlar
 • İç kontrol ve mevzuat uyumu
 • İç Kontrol Sistemi Oluşturmada Kritik Başarı Faktörleri
 • İç Kontrol ve Kamu Muhasebesi
 • İç Kontrol ve Raporlama
 • Ön Mali Kontrol
 • Sayıştay Denetimi ve İç Kontrol
 • İç Kontrolden Beklentiler ve iyi Uygulama Örnekleri ve Hassas Görev Yönergesi Oluşturulmasına Yönelik
 • Uygulamalı Eğitim
 • Mali Raporların Güvenirliliği
 • Süreç Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Prosedür Yönetimi
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi
 • Belge Yönetimi (İzleme ve Dosyalama)
 • İletişim


5393 Sayılı Belediye Kanunu 
 

 • 5393 Sayılı Kanun Uygulaması
 • Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumluluk İmtiyazları
 • Belediyelerin Denetimi
 • Belediye Bütçesinin Hazırlanması
 • Belediye Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
 • Belediye Meclisi ve Meclis Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Belediye Başkanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Belediye Teşkilatı ve Norm Kadro Uygulaması
 • Belediye Meclisinin Çalışma Usul ve Esasları
 • Belediyelerin Borçlanması
 • Belediyelerin Arsa ve Konut Üretmeleri
 • Belediyelerde Kardeş Şehir Uygulamaları
 • İlgili Diğer Mevzuat

Denetim ve Denetime Hazırlık
 • ‰‰ İç Denetimin Gereklilikleri
 • ‰‰ İç Denetimin Gelişimi
 • ‰‰ İç Denetim Türleri
 • ‰‰ Kamuda İç Denetimin İşleyişi
 • ‰‰ Risk Esaslı İç Denetim Planlaması
 •  Dış Denetim Eğitimi
 • ‰‰ Kamu İdarelerinde Düzenlilik Denetimi
 • ‰‰ Kamu İdarelerinde Gelir Denetimi
 • ‰‰ Kamu İdarelerinde Gider Denetimi
 • ‰‰ Kamu İdarelerinde Mali Yönetim Sistemi Denetimi
 • ‰‰ Kamu İdarelerinin Muhasebe ve Mali Raporlarının Denetimi
 • ‰‰ Sayıştay’ın İç Kontrolle İlgili Denetimi
 • ‰‰ Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sisteminin Denetimi
 •  Kamu İdarelerinde Performans Denetimi
 •  Stratejik Planların Doğruluğunun Denetimi
 • ‰ Hedef ve Göstergelerin Doğruluğunun Denetimi
 • ‰‰ Plan, Program ve Bütçe Bütünlüğünün Denetimi
 • ‰‰ Hedef ve Göstergelerin Yakalanıp Yakalanmadığı Denetimi
 • ‰‰ Faaliyet Raporunun Denetimi
 • ‰‰ Sayıştay Kanunu ile Getirilen Değişiklikler ve Yeni Denetim Anlayışı
 • ‰‰ Sayıştay Denetimlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • ‰‰ Sayıştay Kontrol Listeleri
 •  ‰‰Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi,Takibi  ve  Sonuçlandırılması Hakkında Yönerge
 • ‰‰ Kamuda Denetimin Sorunları


EBYS ( Elektronik Belge Yönetim Sistemi )
 • Elektronik Belge Yönetim
 • Elektronik Doküman Yönetimi
 • Elektronik Belge Yönetiminin Avantajları
 • Elektronik Belge Yönetiminin Sorunları
 • E-Devlet
 • Mevzuat
 • E-İmza
 • E-Yazışma
 • Üst veri
 • Belge Yönetimi ve Kontrolü
 • Elektronik Belgelerde Güvenlik ve Standartlar
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ve Denetim
 • Yasal Düzenlemeler

Prosedür Yönetimi
 • Prosedür Amacı ve Kapsamı
 • Prosedürlerinin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
 • İdare Prosedür Yönetimi Stratejisinin Oluşturulması
 • İçsel ve Dışsal Prosedürlerin Oluşturulması
 • Yönetim Prosedürlerinin Oluşturulması
 • Hassas Görev Prosedürleri
 • Birimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikler ve Diğer İç Prosedürlere İlişkin Standartlar
 • İyi Yönetişim İlke ve Uygulamaları
 • Yönetişim İlkeleri


Resmi Yazışma Kuralları 

02.02.2015 den itibaren yürürlülüğe giren yönetmelik ile birlikte;
 • ‰‰ Resmi Yazı, Resmi Belge, Resmi Bilgi, Elektronik Ortam, Belge, Dosya  Planı, Yazı Alanı Gibi Tanımlar
 • ‰‰ Resmi Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu ve Yazı Tipi
 • ‰‰ Kamu Kuruluşları Kod Sistemi
 • ‰‰ Yazı Tipi ve Karakter
 • ‰‰ Resmi Yazıda Başlık
 • ‰‰ Sayı ve Evrak Kayıt Numarası
 • ‰‰ Tarih, Konu, Gönderilen Makam, İlgi, Metin, İmza, Onay, Koordinasyon,    Adres, Gizli Yazılar,
 • ‰‰ Örnek Uygulamalar

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
 
Seminerin Yapıldığı Yer

Crystal Deluxe Resort & Spa Hotels Kemer / Antalya

Ultra Herşey Dahil Konseptinde 4 Gece 5 Gündüz KonaklamaBu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.