Basında Bekad
Resmi Gazete'de
HAFTANIN KONUSU
Dönem Sonu Öncesi Yapılacak İşlemler
02-01-2017

A- GİRİŞ

Muhasebenin süreklilik ilkesi gereği kamu idarelerinin faaliyetleri, herhangi bir zaman sınırlamasına tabi olmaksızın sürdürülür. Sınırsız kabul edilen kamu idarelerinin ömrü, faaliyetlerin sonuçlarının görülebilmesi bakımından çeşitli dönemlere ayrılır. Bu ayrım da Dönemsellik ilkesinin bir gereğidir. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde dönemsellik, “Kamu idarelerinin faaliyetleri, belirli dönemlerde raporlanır ve her dönemin faaliyet sonuçları diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanır.” şeklinde tanımlanmaktadır.
Dönemlere ayrılan ömür itibariyle, kamu idarelerinin faaliyet sonuçları tespit edilir. Kamu idarelerinin ömrünün bu dönemleri, genel olarak bir yıllık süreyi kapsamakta, 1 Ocakta başlamakta ve 31 Aralıkta son bulmaktadır. Bu devir hesap dönemi ya da mali yıl olarak adlandırılmaktadır. Kamu idarelerinin ömrünün daha kısa sürelere ayrılması ve faaliyet sonuçlarının bu süreler itibariyle tespit edilmesi de mümkündür. Bu çerçevede üçer aylık raporlamalar da yapılmaktadır.
Faaliyet sonuçlarının kesin olarak çıkarılmak istendiği tarih dönem sonu olarak adlandırılmaktadır. Bu tarih itibariyle kamu idarelerinin mali tabloları hazırlanmaktadır. Mali tablo hazırlanırken her bir varlık ve kaynak kalemi gözden geçirilmekte ve değerlemesi yapılmaktadır. Bu değerleme süreci, doğrudan kamu idaresinin faaliyet sonuçlarını etkilediği için son derece önemlidir ve dolayısıyla bu sürece ilişkin muhasebe ilkelerinin yanı sıra birçok mevzuat düzenlemesi de mevcuttur.
Dönem sonu işlemlerinin dar açıdan başlangıç noktası, geçici mizan olarak adlandırılan mizandır. Geçici mizan, yevmiye ve büyük defter kayıtlarına göre, hesaplarının durumunu gösteren bir tablodur. Ancak bu tablo, uygulanan muhasebe yöntemleri nedeniyle bazı hesapların gerçek durumu göstermemesi; aşınma, hata ve hile nedeniyle hesapların kaydi durumu ile fiili durumu arasında farklılıklar olması; Bilgilerin zaman zaman idarenin muhasebe birimine geç intikal etmesi gibi nedenlerle kamu idaresinin gerçek durumunu göstermekten uzaktır.
Aslında iki geçici mizan söz konusudur. Birincisi; gün sonu, haftanın belirli günleri ve ay sonu işlemleriyle muhasebe içi envanter çalışmaları yapılmadan önce hazırlanan geçici mizan, ikincisi ise bu işlemler yapıldıktan sonra hazırlanan geçici mizandır. Dönem sonu işlemlerine başlamadan önce ikinci türden, yani gün sonu, haftanın belirli günleri ve ay sonu işlemleriyle muhasebe içi envanter işlemler tamamlanarak, elde edilen bir geçici mizana ihtiyaç bulunmaktadır. Dönem sonu işlemleri bu mizan üzerine tesis edilmek zorundadır.
Bu bölümde ikinci geçici mizanın çıkarılmasına esas dönem sonu öncesi işlemler sırasıyla detaylı bir şekilde anlatılmaya çalışılmıştır.

B- 15 ARALIKTA ÖDENEN MEMUR MAAŞLARININ YARISININ BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABINA KAYDEDİLMESİ

Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayınlanan 6 sıra nolu Genel Tebliğde, “28/9/1988 tarihli ve 3472 sayılı Kanunla
-Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlarda yer alan “aybaşı” ibarelerinin “ayın 15’i” olarak uygulanması, dolayısıyla aylık ve aylıkla birlikte ödenmesi gereken özlük haklarının her ayın 15’inde ödenmesi,
- İlgililere 15 Aralık – 14 Ocak dönemleri için yapılacak ödemelerin yarısının ödemenin yapıldığı yıl bütçesine gider kaydolunması, kalanının ise avans hesaplarına alınarak takip eden mali yıl başında bütçeye gider yazılması,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışanların aylık ücretlerinin ödenmesinde de bahsedilen esaslara göre işlem yapılması,” hükme bağlanmıştır.
Bütçenin yıllık olmasından hareketle yapılan yukarıdaki düzenleme ile tüm kamu idareleri maaşını çalışmadan peşin olarak alan kamu görevlilerine 15 Aralıkta ödemiş oldukları maaşların yarısı gider ve bütçe giderleri hesaplarına kaydedecekler diğer yarısını ise bütçe dışı avans hesaplarına kaydedeceklerdir.
Bütçe dışı avans hesaplarına kaydedilen tutar ertesi dönem başında bütçe ödeneklerinin kayda alınmasını müteakip gider ve bütçe gideri hesaplarına mal edilerek kapatılacaktır.

C- YAPILAN HATALARIN DÜZELTİLMESİ

Dönem sonu işlemlerine geçilmeden önce, tüm yıl muhasebe ve raporlama sisteminde yapılan hataların düzeltilmesi gerekmektedir. Genel Yönetim Kapsamındaki kamu idarelerinde tahakkuk bazlı muhasebe uygulamasında maalesef çok sayıda hata yapılmaktadır. Yapılan bu hatalar, en temel raporların ve kesin hesabın doğru düzenlenememesine neden olmaktadır. Özellikle kayıt hataları ve kullanılmayan hesaplar en sık yapılan hataların başında gelmektedir.
Yeni muhasebe sisteminde, yapılan muhasebe hatalarının yine muhasebe kaydı ile düzeltilmesi zorunluluğu, hem Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde hem de idarelerin kendi düzenlemelerinde yer almaktadır. Yevmiye kayıtlarında meydana gelebilecek her türlü yanlışlık ancak muhasebe kaydıyla düzeltilir. Bu durum Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde muhasebe standardı olarak şu şekilde ifade edilmektedir;Devlet muhasebesi uygulayan kamu idarelerinin muhasebe birimleri, muhasebe işlemlerini, gerçekleşme sırasına göre düzenli bir şekilde hesap dönemi başında "1" den başlamak üzere hesap döneminin sonuna kadar numaralandırarak kaydederler. Muhasebe kayıtları ancak yeni bir muhasebe kaydı ile düzeltilir. Muhasebe belgesinde, düzeltme işleminin gerekçesine yer verilir.”
Bilindiği üzere Genel Yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerinde kurulan yeni muhasebe sistemi; hem nakit esasına göre bütçe uygulamalarını hem de tahakkuk esasına göre faaliyet sonuçlarını izleyebilmekte ve bütçe hesaplarına yapılan kayıtlarda, yansıtma hesapları da kullanılmaktadır. Bu nedenle bütçe hesaplarının bulunduğu yevmiyelerde yapılan hatalarda düzeltme işlemlerinde yansıtma kayıtlarının da düzeltilmesi gerekecektir.
Örneğin; mahalli idarelerde 800-Bütçe Gelirleri Hesabının 04.03.02.01 ayrıntı koduna tahakkuklu bir bütçe geliri kaydı yapılmış ve yapılan denetimde bütçe geliri ayrıntı kodunun yanlışlıkla 04.03.02.01 koduna yazıldığı ve doğru kodun 03.02.01.02 olması gerektiği sonucuna varılmışsa bunun muhasebe kaydı ile düzeltilmesi gerekecektir.
 

 
Başta yapılan hatalı kayıt;
----------------------------- / -----------------------------
102- Banka Hesabı
            120- 04.03.02.01 Gelirlerden Alacaklar Hs.
805- Gelir Yansıtma Hesabı
            800- 04.03.02.01 Bütçe Gelirleri Hesabı
----------------------------- / -----------------------------

Bu kaydı düzeltmek için yapılacak olan düzeltme kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

----------------------------- / -----------------------------
800- 04.03.02.01 Bütçe Gelirleri Hesabı
            805- Gelir Yansıtma Hesabı
----------------------------- / -----------------------------
120- 04.03.02.01 Gelirlerden Alacaklar Hs.
            254.01- Taşıtlar Hesabı
----------------------------- / -----------------------------
805- Gelir Yansıtma Hesabı
            800- 03.02.01.02 Bütçe Gelirleri Hesabı
----------------------------- / -----------------------------
Satılarak paraya çevrilen taşıt daha önce kayıtlarda olmayan bir varlıksa bu kayıtların haricinde ayrıca taşıtın kayıtlardan çıkarılma değeriyle kayda alınması gerekecektir. Bu da;
----------------------------- / -----------------------------
254.01- Taşıtlar Hesabı
            500.02.03.05- Net Değer Hesabı
----------------------------- / -----------------------------
şeklinde olacaktır.

Örneğin; emanetler hesabına alacak kaydedilmesi gerekirken yanlışlıkla Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilen tutarların düzeltme kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.

------------------------------------ / ----------------------------------
800.01.02.09.51 Bütçe Gelirleri Hesabı (Bina Vergisi)                      
            805 Gelir Yansıtma Hesabı                                       
------------------------------------ / ----------------------------------
120.01.02.09.51 Gelirlerden Alacaklar Hesabı (Bina Vergisi)            
            333.02.99 Emanetler Hesabı 
------------------------------------ / ----------------------------------
Dönem sonu uygulamalarına geçmeden önce yapılan ve düzeltilmesi gereken çok sayıda hata yapılmış olabilir. Bunlardan başlıcaları şunlardır;

·         Hesap bakiyesi hataları,
·         Yansıtma hesaplarıkullanım hataları,
·         Tertip kullanılması gerektiği halde kullanılmayan hesaplar,
·         Yardımcı defter – yevmiye defteri – mizan eşitsizlikleri,
·         Yapılmakta olan yatırımlar hesabıile taahhütler hesabının kullanım hataları,
·         Yanlış amortisman uygulamaları,
·         Ödenek hesaplarının kullanımında ve bütçenin muhasebeleştirilmesinde yapılan hatalar,
·         Tahakkuk hesaplarının tahakkuk bilgileriyle uyuşmayan değerler taşımaları,
·         Taşınır mal hesaplarının yanlış kullanımı,
·         Kullanılması gerektiği halde hiç kullanılmayan hesap grupları

Ç- DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ÖNCESİNDE YAPILMASI ZORUNLU OLAN GÜN SONU, HAFTA SONU VE AY SONU İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

1- Genel Olarak

“Dönem Sonu İşlemleri” öncesinde, öncelikle yapılan muhasebe hataları düzeltilmeli, ardından bu başlık altında anlatılacak olan gün sonu, hafta sonu ve ay sonu işlemleri yapılmalıdır. En son olarak da zorunlu ve ihtiyari envanter işlemleri yapılmalıdır.
Genel Yönetim Kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe uygulamalarını düzenleyen muhasebe yönetmeliklerinde gün sonu, hafta sonu ya da ay sonu işlemleri olarak ayrı başlıklar altında düzenlemeler mevcut değildir. Bu tür düzenlemeler hesapların işleyiş kısımlarına serpiştirilmiştir. Ancak bu işlemler yapılmadan envanter kayıtları ve dönem sonu işlemlerini yapmak da mümkün değildir. Örneğin bir ay sonu kaydı olan katma değer vergisi kapatma kayıtlarını yapmadan ya da döviz işlemlerine ilişkin değerleme kayıtlarını yapmadan dönem sonu işlemleri yapılamaz. Bu işlemler yapılmadan çıkarılan mali raporlarda hatalı çıkarılmış olur.

2- Gün Sonu İşlemleri

Gün sonunda yapılması gereken bazı işlemler;
- Gün içinde tahakkuk servislerince yapılan gelir tahakkuklarının, 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabına kaydedilmesi,
- Gün içinde, bütçede ödeneği bulunan ve bütçeye gider kaydı yapılan ancak ödenek kullanımı yapılmayan, giderlere ilişkin ödenek kullanım kaydının yapılması,
- Gün içinde faaliyet ve bilanço hesaplarına yapılan kayıtlardan bütçe gelir ve giderlerini ilgilendirenlerin tespit edilerek, bütçe ve yansıtma kayıtları yapılmayanlar varsa bu kayıtların yapılması,
- Banka hesap özet cetveline göre banka, verilen çekler ve gönderme emirleri ve alınan çekler hesaplarına gerekli kayıtların yapılması,
- Muhasebe düzenlemelerine göre bankaya gönderilmesi gereken para, çek, döviz, menkul kıymet vb. değerlerin bankaya gönderilmesi ve gerekli kayıtların yapılması,
şeklinde sayılabilir.
Bu işlemleri basit birer örnekle açıklamak gerekirse;
a) Gün içinde tahakkuk servislerince yapılan gelir tahakkuklarının, 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabına kaydedilmesi
Belediye tarafından verilen beyanname üzerine 400 TL emlak vergisi tahakkuku yapılmıştır.

 ----------------------------- / -----------------------------
120- Gelirlerden Alacaklar Hs.
            600- Gelirler Hesabı
----------------------------- / -----------------------------
b) Gün içinde, bütçede ödeneği bulunan ve bütçeye gider kaydı yapılan ancak ödenek kullanımı yapılmayan, giderlere ilişkin ödenek kullanım kaydının yapılması
Belediye tarafından gün içinde 03.02 Ekonomik kodundan 6.000 TL tutarında bir bütçe gideri ödenmiştir.

----------------------------- / -----------------------------
905- Ödenekli Giderler Hesabı
            900- Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı
----------------------------- / -----------------------------

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gün içinde 03.04 Ekonomik kodundan 2.000 TL tutarında bir bütçe gideri ödenmiştir.

----------------------------- / -----------------------------
905- Ödenekli Giderler Hesabı
            903- Kullanılacak Ödenekler Hesabı
----------------------------- / -----------------------------

c) Gün içinde bütçe ve yansıtma kayıtları yapılması gerektiği halde varsa yapılmayanların kayıtlara alınması

Bu şekilde kamu idarelerinde yılın son iş gününde ortaya çıkabilecek tüm yansıtma hesapları aşağıdaki gibidir.

----------------------------- / -----------------------------
830- Bütçe Giderleri Hesabı
            835- Gider Yansıtma Hesabı
----------------------------- / -----------------------------
805- Gelir Yansıtma Hesabı  
            800- Bütçe Gelirleri Hesabı
----------------------------- / -----------------------------
810- Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı
            805- Gelir Yansıtma Hesabı
----------------------------- / -----------------------------
834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı Hesabı
            835- Gider Yansıtma Hesabı
----------------------------- / -----------------------------

d) Muhasebe düzenlemelerine göre bankaya gönderilmesi gereken para, çek, döviz, menkul kıymet vb. değerlerin bankaya gönderilmesi ve gerekli kayıtların yapılması,

Bankaya 25.000 TL gönderilmiştir.

----------------------------- / -----------------------------
108- Diğer Hazır Değerler Hs.                        25.000
            100- Kasa Hesabı                                           25.000
----------------------------- / -----------------------------

e) Banka hesap özet cetveline göre banka, verilen çekler ve gönderme emirleri ve alınan çekler hesaplarına gerekli kayıtların yapılması
Bankalardan alınan hesap özet cetvellerinin dikkatli bir şekilde kontrol edilip hesaptan çıkan paraların 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirlerine Hesabına borç 102 Banka Hesabına Alacak kaydedilmesi; Banka Hesabına gelen paraların ise 102- Banka Hesabına Borç ilgili hesaplara alacak kaydedilmesi gerekir. Örneğin bir banka hesap özet cetveli geldiğinde aşağıdaki kayıtlar yapılanbilir;

----------------------------- / -----------------------------
102- Banka Hesabı                             207.000.-
            120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı                             20.000
            121- Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı                  10.000
            101- Alınan Çekler Hesabı                                         30.000
            600- Gelirler Hesabı                                                  10.000
            140- Kişilerden Alacaklar Hesabı                               20.000
            333- Emanetler Hesabı                                               5.000
            330- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı             35.000
            132- Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı  20.000
            108- Diğer Hazır Değerler Hesabı                             25.000
            255- Demirbaşlar Hesabı                                          32.000
----------------------------- / -----------------------------
805- Gelir Yansıtma Hesabı                           75.000
            800- Bütçe Gelirleri Hesabı                                       75.000
----------------------------- / -----------------------------
103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı    60.000
            102- Banka Hesabı                                                     100.000
----------------------------- / -----------------------------

3- Ay sonu işlemleri

Kamu Muhasebe Sisteminde çok sayıda ay sonu işlemi bulunmaktadır. Bu işlemlerden en önemlisi, yabancı para cinsinden alacaklar ve borçlarla döviz stokunun ay sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesi işlemleridir. Bu çok sayıda hesabı ilgilendirmektedir. Bu işlemler sonucunda gelir ve gider doğmaktadır. Ancak bu gelir ve giderler hiçbir şekilde bütçeyle ilişkilendirilmektedir. Bütçe teorisine göre bütçe nakit esasına göre tutulur bu nedenle gelir ve gider tahakkuklarıyla ilgilenmez. Yabancı paraların değerlemesi işlemi nakit esasına göre bütçe geliri ve bütçe gideri oluşturmaz. Sonuç olarak her ay sonunda yabancı para cinsinden alacak ve borçlar ile stoklar değerlenecek ve değerleme sonuçları gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilerek kaydedilecektir.
Bunun yanı sıra ay sonlarında yapılabilecek kayıtlara örnek olarak;
- Gelirlerden alacaklar hesabında izlenen alacaklardan vadesi geçmiş alacakların, bu hesaptan çıkarılarak, 121- Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına kaydedilmesi,
- Mutemetlik cari hesabına ilişkin gerekli belge ve cetvellerin alınarak hesaba ilişkin düzeltme kayıtlarının yapılması,
- Katma değer vergisi mükellefi olan ve bu hesabı kullanan kamu idarelerinde KDV kapatma kayıtlarının yapılması,
- İşçi maaşlarının 15 günlük kısmının bütçe giderleri ve bütçe emaneti hesaplarına alınması,
- Mahsup dönemine devredilen avanslara ve bunların ödeneklerinin mahsup dönemine devrine ilişkin kayıtların yapılması,
- Ödenek tenkis kayıtlarının yapılması,
sayılabilir.

D- ENVANTER İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI

Kamu idareleri, belirli dönemler itibariyle faaliyetlerini mali tablolar aracılığıyla ilgililere raporlamak zorundadırlar. Bu raporlama aşamasında başlangıç noktası geçici mizan olarak adlandırılan mizanlardır. Geçici mizan kamu idareleri kayıtlarına göre hesaplarının durumunu gösteren bir tablodur. Ancak bu tablo, envanter işlemleri ve dönem sonu işlemleri yapılmadan çıkarıldığı için, kamu idarelerinin, gerçek durumunu tam olarak göstermez. Mali tablolar düzenlenmeden önce kamu idarelerinin hesaplarının bir kez daha gözden geçirilmesi ve varlık kaynak hesaplarının tespit edilmesi ve bu tespitle, mizan arasındaki farklılıkların giderilmesi gereklidir. İşte bu işlemlerin tümü, envanter işlemleri olarak anılmaktadır. Envanter işlemlerini, dönem sonu itibariyle, işletmenin varlık ve kaynaklarının miktar ve değer olarak tespiti ile bu tespitlere göre kaydi durumun düzeltilmesi olarak tanımlayabiliriz.
Kamu idarelerinin envanter işlemlerini ikiye ayırabiliriz. Birincisi kamu idarelerinin mevzuatlarından kaynaklı olarak sayımını yapmak zorunda oldukları değerler bulunmaktadır. Bu değerlere ilişkin zorunlu olarak yapılacak envanter işlemleri “Zorunlu envanter”; bunun dışında yapılacak envanter işlemleri ise “İhtiyari Envanter” olarak adlandırabiliriz.

1- Zorunlu Envanter

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe birimlerinin kasa, vezne ve ambarlarında bulunan hazır değerler, değerli kâğıtlar, menkul kıymet ve varlıklar ile teminat mektubu gibi değerler, malî yılın son günü itibarıyla sayılmak zorundadır.
Sayımlar, muhasebe yetkilisinin başkanlığı altında veznedar ve diğer memurlardan oluşturulacak sayım kurulları tarafından yapılır. Bu sayımlarda;
1- Kasadaki paralar için “Kasa Sayımı Tutanağı”
2- Bankadaki paralar için “Banka Mevcudu Tespit Tutanağı” 
3- Alınan çekler için “Alınan Çekler Sayım Tutanağı”
4- Kişilere ait olanlar dâhil menkul kıymet ve varlıklar ve teminat mektupları sayımında “Menkul Kıymet ve Varlıklar/Teminat Mektupları Sayım Tutanağı”
kullanılır.
Mevzuatın zorunlu kıldığı bu sayımlar, muhasebe birimlerinin yapmak zorunda oldukları ciddi bir envanter çalışmasıdır. Sayım kurullarının yapmış oldukları sayımlar sonucunda elde edilen sonuçlar tutanaklara bağlanmaktadır. Bu tutanaklar örneğine uygun olarak ikişer nüsha düzenlenerek, Sayıştay Başkanlığına gönderilmek zorunda olan, yönetim dönemi hesabı dosyasına konulmaktadır. Sayımlar sonucunda bulunan sonuçlar, yardımcı defter, büyük defter ve mizanlarla karşılaştırılmaktadır. Bu envanter çalışması sonucunda sayım sonuçları ile mizanlarda bulunan değerlerin tam bir uyum içerisinde bulunması gerekir. Eğer herhangi bir uyumsuzluk varsa bunun nedeni bulunarak gerekli düzeltme işlemleri her bir hesap için ayrı ayrı yapılmak durumundadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca da Taşınırlarını harcama birimleri itibariyle sayarak “Taşınır Sayım Tutanağını” düzenlemek zorundadırlar. Bu tutanaklar İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetvelinin önemli bir parçasıdır.
Her ne kadar muhasebe düzenlemelerinde hazır değerlerden sadece kasa, banka ve alınan çeklerin sayılacağı zorunlu kılınmış olsa da bunun eksik bir düzenleme olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, elçilik ve konsolosluk nezdindeki paralar hariç 10- Hazır Değerler Hesap Grubunda izlenen tüm varlıkların ve aktifi düzenleyici değerlerin bir tutanağa bağlanarak hesap kontrolünün yapılması gerektiği düşünülmektedir.
            Bu çerçevede sayımı yapılarak zorunlu envantere tabi tutulacak değerlerin izlendiği hesaplar şunlardır;
·                100 Kasa Hesabı
·                101 Alınan Çekler Hesabı
·                102 Banka Hesabı
·                103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı
·                104 Proje Özel Hesabı
·                105 Döviz Hesabı
·                106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı
·                108 Diğer Hazır Değerler Hesabı
·                109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı
·                110 Hisse Senetleri Hesabı
·                111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
·                112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
·                117 Menkul Varlıklar Hesabı
·                150 İlk Madde ve Malzemeler Hesabı
·                217 Menkul Varlıklar Hesabı
·                253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
·                254 Taşıtlar Hesabı
·                255 Demirbaşlar Hesabı
·                910 Teminat Mektupları Hesabı
·                911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı
·                912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı
·                913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı

2- İhtiyari Envanter

Genel Yönetim Kapsamındaki kamu idarelerinin geçici mizanlarında yer alan/alması gereken hesaplarının tamamına ilişkin envanter çalışmasının yapılması ve bu hesaplarda yer alan borç ve alacak tutarlarının doğrulanması muhasebeden beklenilen işlevlerin yerine getirilmesi açısından son derece önemli ve alternatifsizdir.
Bir hesaba ilişkin envanter işlemi yapılırken;
-      Hesaba ilişkin mizan, büyük defter ve yardımcı defter uyumunun sağlanması,
-      Hesabın bakiyesinin kontrolü,
-      Hesabın, diğer hesaplarla olan ilişkilerinin kontrolü,
-      Hesabın yardımcı hesaplarının birbiriyle uyumu,
-      Hesap mutabakatının sağlanması,
-      Değerleme işlemlerinin yapılması,
-      Fazla ve noksanların kaydedilmesi,
-      Karşılık ayırma işlemlerinin yapılması,
-      Dönem ayırma işlemlerinin yapılması,
-      Kur farklarıyla ilgili işlemlerin yapılması,
-      Faiz yürütülmesiyle ilgili envanter kayıtlarının yapılması,
-      Diğer envanter işlemlerinin yapılması,
İşlemleri yapılacaktır.
Yukarıda sayılan zorunlu envantere tabi hesaplar dışında kalan, hesaplar, ihtiyari envanter işlemlerine tabidir.

Erman TAŞCI
Danışman
Diğer Haftanın Konuları
Kamu İdarelerinde Protokol Kuralları
19-10-2018
Belediyelerde İlave Personel İşe Alınmasına Yönelik Bütçe Kısıtı
03-09-2018
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
07-04-2018
8 Mart 2018 Tarihli Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan Kanunlar
19-03-2018
Görevde Yükselme Sınavı İle Şef Olanların Maaş artışı Ne Kadar?
19-03-2018
7100 Sayılı Kanunun Uygulaması
19-03-2018
Danıştay'dan, 4/C'li Personelin Ek Ödemesine Dair Önemli Karar
19-03-2018
696 Sayılı Khk’nın Uygulanmasına İlişkin Görüş Talepleri Hakkında
24-01-2018
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 299)
06-12-2017
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
01-12-2017
Resmi Daire Tarafından Yapılan Hakediş Ödemelerinin Damga Vergisi (GİB Özelgesi)
23-11-2017
KDV Uygulama Tebliği
16-02-2017
6770 Sayılı Kanuna Göre Erteleme Kapsamında Prim Ödeme İşlemleri
31-01-2017
Belediye Meclisi Toplanma Usulü ve Toplantı Konularının Kapsamı
10-01-2017
Dönem Sonu Öncesi Yapılacak İşlemler
02-01-2017
Ertesi Yıla Ödenek Devri
26-12-2016
Usul ve Esas Açısından Kamu Personelinin Mal Bildiriminde Bulunması Zorunluluğu
19-12-2016
Ekonomist Kadrosuna Atanma
10-12-2016
Adli Yargının Verdiği Cezaların Memuriyete Etkisi
16-06-2016
Kamu İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim
05-04-2016
Kadın İşçilerin İş Kanunu Kapsamında Hakları
08-03-2016
Kamuda Ocak Ayı İşlemleri
04-01-2016
Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme
02-09-2015
Başarı Kriterleri
25-08-2015
Türkiye’de Devlet Memurlarının Aylık Hakkı ve Aylık (Maaş) Sistemi
18-08-2015
Mesleki Doyum Ölçeği
07-08-2015
İş Stresi Ölçeği
31-07-2015
Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı Olan Bildirim Yükümlülükleri
20-07-2015
Yurtdışı Hizmet Borçlanması Hususunu Mahmut Çolak sizler için yazdı.
18-05-2015
Sn.Uğur Sökmen Devlet Memurunun Yıllık İzin Hakkını Sizler İçin Kaleme Aldı
13-04-2015
Kamuda Neden Süreç Yönetimi
23-02-2015
6552 Sayılı Kanuna ilişkin Rehber ve Broşürler
18-10-2014
Mahalli İdarelerde Bütçe Hazırlama Süreci
04-08-2014
Bütçe Çağrısında Bütçe Tavan Uygulamasını Başlatmayı Unutmayın
16-07-2014
Stratejik Yönetim
22-05-2014
Kamu Kurumlarının Stratejik Plan Hazırlaması İçin Örnek Bir Prosedür
17-05-2014
Doğrudan Temin İşleminde SGK Prim Borcu Yazısı İstenir mi?
22-04-2014
Sınırları Değişen İlçelerde Emlak Vergisi Hangi Belediyeye Ödenmeli?
16-04-2014
Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Satışı
03-12-2013
Tasarruf Genelgesi
25-09-2013
Bu Sayfayı Paylaş
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.