Basında Bekad
Resmi Gazete'de
HAFTANIN KONUSU
Ertesi Yıla Ödenek Devri
26-12-2016

1. GENEL OLARAK

Öteden beri yanlış uygulanan ve her yıl sonunda tartışmalara konu edilen bir konu olan Ertesi Yıla ödenek devri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Temel prensip bütçenin yıllık olma prensipleri gereğince kullanılmayan yani tahakkuka bağlanmamış tüm ödeneklerin yıl sonunda iptal edilmesidir. Bu çerçevede bu makalede sayılan hususlar dışında ödenekler iptal edilecek ve ertesi yıla ödenek devri yapılmayacaktır.

Avans ve kredilerden mahsup dönemine kalan ve ödeneği de mahsup dönemine aktarılan uygulamalar bu makalenin konusu dışındadır.

2. ERTESİ YILA ÖDENEK DEVRİ YAPILABİLECEK DURUMLAR

A. Akreditif Artığında Ertesi Yıla Ödenek Devri 

5018 sayılı Kanunun 35. Maddesinde, “Açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Devredilen kredi artıklarının karşılığı, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde ise üst yönetici tarafından idare bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydolunur.” denilmektedir. Söz konusu hüküm gereğince, akreditiflere ilişkin ödenekler, akreditifin ertesi seneye devredilmesi durumunda, ertesi yıla devredilir.

B. Taahhüt Artığında Ertesi Yıla Ödenek Devri

5018 sayılı Kanunun 35. Maddesinde, “Sözleşmelerin bitim tarihlerinde henüz bir kısım hizmet yerine getirilememiş veya zorunlu nedenlerle sözleşmenin uygulanmasına başlanılamamış ancak, ilgili idarece ek süre verilmiş ve bu süre ertesi malî yıla  taşmış  ise; yıl sonunda yüklenme artığı devredilir ve bu tutarlara ilişkin ödenekler hakkında akreditiflerle ilgili hükümler uygulanır. Devredilen yüklenme artığı karşılığı hizmet ek süre içinde yerine getirilerek kanıtlayıcı belgeleri verildiğinde, tutarı hizmetin yapıldığı yıl bütçesine gider kaydıyla ödenir.” denilmektedir. Söz konusu hükme göre, yıl içinde biten bir sözleşme için bir şekilde idare ertesi yıla taşan bir ek süre vermişse bu işe ilişkin ödenekler ertesi yıla devredilir.

C. Dış Proje Kredisi Akreditif ve Avans Artığında Ertesi Yıla Ödenek Devri

4749 sayılı Kanunun 14. maddesinde, “Proje kredilerinden kullanılacak tutarlar için ilgili yıl bütçesinde kullanıcı kuruluşun talebine bağlı olarak kredi anlaşmalarında öngörülen kullanım dönemleri ve tutarlar göz önünde bulundurularak yeterli ödenek tahsis edilir. Yıl içinde hakedişlerden doğan ihtilaflar sonucu tahakkuk işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle harcanamayan miktarı ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye, devren ödenek kaydedilen miktarlardan projenin tamamlanması nedeniyle kullanılma imkânı kalmayan tutarları iptal etmeye, Maliye Bakanı yetkilidir.” denilmektedir. Bu çerçevede, proje kredilerinden hakkedişlerden doğan ihtilaflar sonucunda tahakkuk işlemleri tamamlanamayanların ödeneği ertesi yıla devredilir.

D. Şartlı Bağış ve Yardımlarda Ertesi Yıla Ödenek Devri

5018 sayılı Kanunun 40. Maddesinde şartlı bağış karşılığı ödenekler için, “Bu ödeneklerden malî yıl sonuna kadar harcanmamış olan tutarlar, bağış ve yardımın amacı gerçekleşinceye kadar ertesi yıl bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilir. Ancak, bu ödeneklerden tahsis amacı gerçekleştirilmiş olanlardan kalan tutarlar, tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanlar ile yılı bütçesinde belirlenen tutarı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayan ödenekleri iptal etmeye genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde üst yönetici yetkilidir.” denilmektedir. Hükme göre, şartlı bağış karşılığı ödenek kaydedilen tutarların kullanılmamış ve iptal edilmemiş ödenekleri ertesi yıla devredilir.

E. Kendi Mevzuatında Sayılan Durumlarda Ertesi Yıla Ödenek Devri

Bazı kanunlarda, yıl içinde kullanılmayan ödeneklerin ertesi yıla aktarılacağına ilişkin özel hükümler yer almaktadır. Örneğin 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun 12. Maddesine göre bir önceki yıl kullanılmayan ödenekler ertesi yıla devredilir.

F. Bütçe Kanununda Sayılan Durumlarda Ertesi Yıla Ödenek Devri

Bütçe Kanun metinlerinde pek çok ertesi yıla ödenek devrine ilişkin hükümler bulunmaktadır.

Bunlara örnek olarak,

a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçelerinin (özel ödenekler ve “03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri” ekonomik kodunu içeren tertipler hariç) mal ve hizmet alım giderleri ile ilgili tertiplerinde yer alan ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısımları, hizmetin devamlılığını sağlamak amacıyla ödeneklerinin yüzde 30’unu aşmamak üzere ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye,

b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin 21.01.36.00 ve 21.01.36.63 kurumsal kodu altında bulunan (03) ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yeralan tanıtma amaçlı ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek kaydetmeye,

c) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bütçesinin 40.08.33.00-01.4.1.00-2-07.1 tertibinde yer alan ödenekten harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertibine devren ödenek kaydetmeye,

ç) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 26.01.31.00-04.8.1.02-1-07.1, 26.01.31.00-04.8.1.04-1-08.1, 26.01.31.00-04.8.1.04-1-05.4 ve 26.01.31.00-04.8.1.06-1-05.4 tertiplerinde yeralan ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek kaydetmeye,

d) Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.32.00-04.1.1.00-1-07.2, 07.82.32.00-04.1.1.00-1-05.6 ve 07.82.32.00-01.2.1.00-1-08.2 tertiplerinde yeralan ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek kaydetmeye,

e) Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin “03.1.1.01 Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Hizmetleri Yatırımları fonksiyonu altında yeralan yatırım ödeneklerinden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertibine devren ödenek kaydetmeye,

f) İlgili mevzuatı gereğince özel gelir kaydedilmek üzere tahsil edilen tutarları, idare bütçelerinde sözkonusu mevzuatta belirtilen amaçlar için tertiplenen ödenekten kullandırmak üzere genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekleşmesine göre ilgili tertiplere aktarma yapmaya, yılı içinde harcanmayan ödenekleri (2013 yılından devredenlerde dâhil) ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlemeye,

g) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yabancı ülkelere ve uluslar arası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde kullanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alınan kira veya ücret tutarlarını,

ğ) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan giderler karşılığında ilgili devletlerce ödenen tutarları,

ı) Emniyet Genel Müdürlüğünün öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci ve personele yapılan giderler karşılığında ilgili devletler veya uluslar arası kuruluşlar tarafından ödenen tutarları,

i) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve onarımları için ödenecek tutarları, aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan genel bütçeye gelir, diğer yandan yukarıda yazılı idare bütçelerinde açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları,

ertesi yıla devretmeye Maliye Bakanlı yetkilidir.

3. ERTESİ YILA ÖDENEK DEVRİNİN USULÜ

Ertesi yıla ödenek devir işlemi, ödeneğin yılsonunda özel bir muhasebe kaydı ile kapatılması ve yıl başında yine özel bir muhasebe kaydıyla açılmasından oluşmaktadır.

 

Mevzuatı gereği ertesi yıla 5.000.- TL ödenek devri yapılmıştır.

 

901

19

03

01

BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI / Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

5.000,00

 

 

900

03

01

 

 

GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI / Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

 

5.000,00

                 

               

 

Mevzuatı gereği geçen yıldan devreden 5.000.- TL ödenek kayıt altına alınmıştır.

 

901

03

03

01

BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI / Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

 

5.000,00

 

900

03

01

 

 

GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI / Üretime Yönelik Mal ve MalzemeAlımları

5.000,00

 

                 

 

4. SONUÇ

Bütçenin yıllık olma prensipleri gereğince bir yıl içinde kullanılmayan tüm ödenekler iptal olur. Bu genel prensibin birkaç istisnası bu yazıya konu edilmiştir. Yıl sonunda iptal edilmeyerek gelecek yıla devredilen ödenek çeşitlerini gruplar itibariyle;

1. Akreditif artığında         

2. Taahhüt artığında

3. Dış proje kredisi akreditif ve avans artığında

4. Şartlı bağış ve Yardımlarda

5. Kendi Mevzuatında Sayılan Durumlarda

6. Bütçe Kanununda Sayılan Durumlarda

Ertesi yıla ödenek devri yapılabilir.


Erman TAŞÇI
BEKAD Kamu Hukuku Uzmanı
Diğer Haftanın Konuları
Kamu İdarelerinde Protokol Kuralları
19-10-2018
Belediyelerde İlave Personel İşe Alınmasına Yönelik Bütçe Kısıtı
03-09-2018
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
07-04-2018
8 Mart 2018 Tarihli Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan Kanunlar
19-03-2018
Görevde Yükselme Sınavı İle Şef Olanların Maaş artışı Ne Kadar?
19-03-2018
7100 Sayılı Kanunun Uygulaması
19-03-2018
Danıştay'dan, 4/C'li Personelin Ek Ödemesine Dair Önemli Karar
19-03-2018
696 Sayılı Khk’nın Uygulanmasına İlişkin Görüş Talepleri Hakkında
24-01-2018
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 299)
06-12-2017
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
01-12-2017
Resmi Daire Tarafından Yapılan Hakediş Ödemelerinin Damga Vergisi (GİB Özelgesi)
23-11-2017
KDV Uygulama Tebliği
16-02-2017
6770 Sayılı Kanuna Göre Erteleme Kapsamında Prim Ödeme İşlemleri
31-01-2017
Belediye Meclisi Toplanma Usulü ve Toplantı Konularının Kapsamı
10-01-2017
Dönem Sonu Öncesi Yapılacak İşlemler
02-01-2017
Ertesi Yıla Ödenek Devri
26-12-2016
Usul ve Esas Açısından Kamu Personelinin Mal Bildiriminde Bulunması Zorunluluğu
19-12-2016
Ekonomist Kadrosuna Atanma
10-12-2016
Adli Yargının Verdiği Cezaların Memuriyete Etkisi
16-06-2016
Kamu İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim
05-04-2016
Kadın İşçilerin İş Kanunu Kapsamında Hakları
08-03-2016
Kamuda Ocak Ayı İşlemleri
04-01-2016
Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme
02-09-2015
Başarı Kriterleri
25-08-2015
Türkiye’de Devlet Memurlarının Aylık Hakkı ve Aylık (Maaş) Sistemi
18-08-2015
Mesleki Doyum Ölçeği
07-08-2015
İş Stresi Ölçeği
31-07-2015
Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı Olan Bildirim Yükümlülükleri
20-07-2015
Yurtdışı Hizmet Borçlanması Hususunu Mahmut Çolak sizler için yazdı.
18-05-2015
Sn.Uğur Sökmen Devlet Memurunun Yıllık İzin Hakkını Sizler İçin Kaleme Aldı
13-04-2015
Kamuda Neden Süreç Yönetimi
23-02-2015
6552 Sayılı Kanuna ilişkin Rehber ve Broşürler
18-10-2014
Mahalli İdarelerde Bütçe Hazırlama Süreci
04-08-2014
Bütçe Çağrısında Bütçe Tavan Uygulamasını Başlatmayı Unutmayın
16-07-2014
Stratejik Yönetim
22-05-2014
Kamu Kurumlarının Stratejik Plan Hazırlaması İçin Örnek Bir Prosedür
17-05-2014
Doğrudan Temin İşleminde SGK Prim Borcu Yazısı İstenir mi?
22-04-2014
Sınırları Değişen İlçelerde Emlak Vergisi Hangi Belediyeye Ödenmeli?
16-04-2014
Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Satışı
03-12-2013
Tasarruf Genelgesi
25-09-2013
Bu Sayfayı Paylaş
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.