Basında Bekad
Resmi Gazete'de
HAFTANIN KONUSU
Usul ve Esas Açısından Kamu Personelinin Mal Bildiriminde Bulunması Zorunluluğu
19-12-2016

Kamu görevlileri normal bir vatandaştan farklı olarak kamu hizmetinin yerine getirilmesinde doğrudan görev almaktadırlar. Bu nedenle de kamu hizmetlerinin verimli, etkin ve etkili bir şekilde ilgili tüm vatandaşlara eşit ve adil olarak sunulabilmesi için hizmetin usul ve esasına ilişkin tesis edilen kurallara uymaları gerekmektedir . Bu kurallara ilişkin usul ve esaslar başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olmak üzere muhtelif hukuk normlarında tesis edilmiştir.

Uygulamada “müspet borçlar” olarak da ifade edilen kamu görevlilerinin tabi olduğu ödev ve yükümlülüklerin temelinde memurun müspet bir edimde bulunması yani bir fiili (ödev, yükümlülük) yerine getirmesi gerekmektedir . Anayasa ve kanunlara sadakat (bağlılık), devlete bağlılık, tarafsız (yansız) olmak, emirlere uyma (itaat), görevin işbaşında, şahsen ve kesintisiz olarak yerine getirilmesi, mal bildiriminde bulunulması, kılık kıyafet kurallarına uyma, resmi belge - araç ve gereçlerin yetki verilen yerler dışına çıkarılmaması ve görev sonunda geri verilmesi (iade edilmesi) gibi ödev ve yükümlülüklerinin tamamının anlatılması çalışmamızın kapsamı açısından uygun olmayacaktır. Bu nedenle çalışmamız kamu personelince bir ceza alıncaya kadar ya da hakkında bir soruşturma açılıncaya kadar yeterince önemsenmediğini düşündüğümüz “mal bildiriminde bulunulması” ödev ve yükümlülüğü ile sınırlı tutulacaktır.

Mal bildiriminde bulunulmasının hukuki dayanağı; Mal bildiriminde bulunma zorunluluğu anayasanın 71’inci maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddede “kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar, bundan istisna edilemez”, hükmüne yer verilmektedir. Anayasada kanuna yapılan atıf nedeniyle konu ile ilgili 3628 sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu” yürürlüğe girmiştir. 3628 sayılı kanunun 22’inci maddesi gereğince de uygulamanın usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla 15.11.1990 tarih ve 20696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Ayrıca başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (md.14) olmak üzere diğer personel kanunlarında da mal beyanında bulunma zorunluluğu tesis edilmiştir.

 

Mal bildiriminde bulunulmasının amacı;

Kamu personeli ve kamu personeli olmadığı halde kanunla önem atfedilen bazı meslekleri ifa edenlerin rüşvet ve bezeri suçları işlemesinin önüne geçilmesi, dolayısıyla yolsuzlukla mücadele edilerek haksız kazanç elde etmenin engellenmesi amaçlanmaktadır. Yönetmelikte (md.2) haksız kazanç elde etme; “Mevzuata veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar”, olarak tanımlanmıştır.

 

Mal bildiriminde bulunması gereken kişiler;

Mevzuatımız mal bildiriminde bulunma zorunluluğunu memurlar ve memurlar dışındaki tüm (en geniş anlamdaki) kamu görevlilerini kapsayacak şekilde uygulamaya koymuştur. Hatta kamu personeli olmamakla birlikte kamu yararına çalışan bazı kişiler ile kamu sektörü ile alakası olmayan bazı meslek sahiplerini de haksız kazanç elde edilmesinin engellenmesi amacıyla bu kapsama dâhil etmiştir. Mal bildiriminde bulunması gereken kişiler şunlardır; • Her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışarıdan atanan (milletvekili olmayan) Bakanlar Kurulu üyeleri. (Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç)

• Noterler.

• Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları.

• Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (İktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri.

• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar ile bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri. (5590 sayılı Kanuna göre kurulan oda ve borsaların oda ve borsa meclisi ile yönetim kurulu üyeleri dâhil) • Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulun üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri.

• Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, gazetenin sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları

• Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar. (konfederasyon, sendika ve sendika şubesi başkan ve yöneticileri dâhil) Kamu görevlilerinden asli görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla ikinci bir görevi yürütenler (yönetim kurulu veya danışma kurulu üyeliği gibi) ya da vekâleten tedvir edenler, sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildiriminde bulunurlar. Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı Kanuna göre birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler, bu mercilerden yalnız birine mal bildiriminde bulunurlar. Ancak, mal bildiriminde bulunulan mercii, diğer kuruma da bilgi vermekle yükümlüdür. (Yön. 5.md.)

Mal bildiriminin beyan sahibinin aile bireylerini de kapsaması;

Mal bildirimi beyanları kişinin kendisi ve eşi ile velayetleri altındaki çocuklarını kapsamaktadır. Dolayısıyla bildirim mükellefinin anne, baba, kardeş gibi diğer akrabaları ile velayeti altında olmayan evlatlarının mali durumlarındaki değişikliklerden dolayı mal bildiriminde bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Her iki eşin de mal bildiriminde bulunma zorunluluğunun olması durumunda (örneğin karı-kocanın ikisinin de aynı kurumda memur olması) birisinin beyanda bulunması diğerinin yükümlülüğünü sona erdirmez. Yani her ikisi de aynı kurumda görev yapıyor bile olsa ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.

Mal bildiriminde bulunulması gereken ekonomik değerler;

Mal bildirimi mükellefi ya da yukarıda belirtilen kapsamdaki aile bireylerine ait her türlü taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatifi hisseleri dâhil) bildirim konusudur. Ayrıca kendilerine aylık ödeneler, net aylık tutarının 5 katından; aylık ödenmeyeler ise Genel İdari Hizmetleri sınıfında 1/1 derece ve kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın 5 katından fazla değer ve tutarındaki;

• Para ve para hükmündeki kıymetli kâğıtları,

• Hisse senetleri ve tahvilleri,

• Altın ve mücevheratı,

• Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinesi ve diğer ziraat makineleri, inşaat ve iş makineleri, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları,

• Hakları,

• Gelirleri,

• Alacakları,

• Borçları ve bu unsurların meydana gelme sebepleri mal bildiriminin konusunu (bildirimde bulunması gereken ekonomik değerleri) teşkil eder. Taşımaz mallar dışındaki belirtilen mal, hak, alacak, borç ve gelirlerin beyana esas değerleri hesaplanırken her kalem içindeki unsurlar kendi içinde toplanarak toplam değerleri tek kalem halinde gösterilir. Malların değerlerinin hesaplanmasında, malların bildirim tarihindeki değerleri esas alınarak yapılır. Kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya kuruluştan, aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan her hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı, aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dâhil değildir.

Mal bildiriminde bululmasının zorunlu olduğu zamanlar/durumlar;

Mal bildiriminde bulunma zamanları/durumları üç grupta değerlendirilmektedir.

A. Genel Mal Bildirimi:

Belirli bir göreve atanmadan/ başlamadan önce ve bu görevin sona ermesi ile birlikte yapılmaktadır. Kamu görevine atanacak kişiler mal bildiriminde bulunmadan görevlerine atamaları gerçekleştirilemez. Genel mal bildiriminde beyannamenin teslim zamanları aşağıdaki gibidir;

• 3628 sayılı kanun kapsamındaki göreve atanmalarda, göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte,

• Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içinde,

• Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde,

• Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

• Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,

• Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri faaliyete geçme tarihini; sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları ise bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

• Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunması gerekenler için, kanunlarında öngörülen süre içinde mal bildiriminde bulunmaları gerekmektedir.

B. Ek Mal Bildirimi: Bildirim mükellefiyeti bulunanlar kendilerinin ve eşleri ile velayeti altındaki çocuklarının şahsi mal varlıklarında yukarıda belirtilen kapsamda önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçları ile ilgili olarak ek mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. Mal beyanı vermekle mükellef olanlar doğrudan ya da dolaylı olarak kendileri hakkında açılan herhangi bir soruşturma ya da kovuşturmaca nedeniyle kendilerinden istenilmesi halinde belirtilen süre içerisinde güncel ek mal bildiriminde bulunmaları gerekmektedir.

C. Mal Bildiriminin Yenilenmesi: Bildirim mükelleflerinin görev sürelerinin devam etmesi esnasında periyodik olarak sonu 0 (sıfır) ve 5 (beş) ile biten yılların Şubat ayı sonuna kadar mal varlıklarında bir değişme olmasa bile yeniden mal bildiriminde bulunulur. Mal bildirimi beyanının verilme şekli (usulü); Yönetmelik ekinde düzenlenmiş olan matbu form (genellikle kamu kurum ve idarelerinin web sitelerinde bulunmaktadır) tek nüsha olarak doldurularak (tarih belirtilerek, imzalanır) ilgili mercilere kapalı zarf içinde teslim edilmektedir. Mal bildirimlerinde gizlilik esastır. Bu nedenle mal bildirimleri kanunda belirtilen makam veya mercilerin ilgili birimlerinde, ilgililerin varsa sicil dosyalarında yoksa özel dosyalarında saklanır. Mal bildirimlerinin içeriği hakkında soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler dışındakilere açıklama yapılmaz, bilgi verilemez. Bu nedenle alt birimler/şubeler tarafından beyanların kapalı zarfa konulmadan teslim alınması ve hepsinin tek bir zarf içerisinde muhafaza edilmesi gizlilik ilkesine aykırıdır. Kamu Görevlileri Etik Kurulu mal bildirimlerini gerektiğinde inceleme yetkisine sahiptir.

Mal bildirimlerinin verileceği merciler;

Mal bildirimi mükellefiyeti olanların her birisi için mal bildirimlerinin verileceği yetkili merciler aşağıda belirtilmiştir;

• TBMM ve Bakanlar Kurulu Üyeleri için TBMM Başkanlığı.

• Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili birimler.

• Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların Genel Müdürleri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri için ilgili Bakanlıklar.

• Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için ilgili mahkemenin başkanı.

• Noterler için Adalet Bakanlığı.

• Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için atamaya yetkili makamları.

• Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için kurum ve dernek genel başkanlıkları.

• Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve Kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için İçişleri Bakanlığı, bunların şube başkanları için bulundukları İl Valilikleri.

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevli olanlar için, kurum başkanlığı; bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri için ise ilgili bulundukları bakanlıklar.

• Görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken makam veya merci.

• Siyasi parti genel başkanları için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı.

• Kooperatifler ve birliklerin başkanları ile yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar.

• Yeminli mali müşavirler için Maliye ve Gümrük Bakanlığı.

• İl genel meclisi üyeleri için ilgili valilikler; belediye meclisi üyeleri için ilgili belediye başkanlıkları; belediye başkanları için ise İçişleri Bakanlığı.

• Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya merci.

• Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için bulundukları yerin en büyük mülki amirliği.

• Vakıfların idare organlarında görev alanlar için Vakıflar Genel Müdürlüğü.

Mal bildirimlerinin karşılaştırılması;

Yeni ve ek bildirimler kanunda belirtilen yetkili merciler tarafından ilgili kişilerin daha önceki bildirimleri ile karşılaştırılır. Yetkili mercilerce yeni ve eski bildirimlerin karşılaştırılması neticesinde gerçeğe aykırı ya da eksik beyanda bulunulduğu, haksız mal edinildiği, mal kaçırıldığı veya gizlendiği tespit edilirse bu kişiler hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bululmaktadır. (Kanun md.18) Bu fiillerden sanık olanlar hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.

Mal bildiriminde bulunulmamasının hukuki sonuçları;

Mal bildirimlerinin teslim edileceği ilgili merciler mal bildirimlerinin süresi içinde kendilerine verilmesinden sorumludurlar. Kanunda belirtilen süreler içerisinde mal bildiriminde bulunmayanlara bildirimlerin verileceği mercilerce yazılı ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün (yönetmelikte kanuna aykırı olarak 1 ay ibaresi vardır. Kanun normu esastır) içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayanlar hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. Bu fiilin meydana gelmesi halinde 3628 sayılı yasa kapsamında (md.10) uygulanacak müeyyide 3 (üç) aya kadar hapis cezasıdır. Müfettiş ve muhakkikler de soruşturma ile ilgili olarak verdikleri süre zarfında mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunurlar. Bu durumda uygulanacak müeyyide 3 (üç) aydan 1 (bir) yıla kadar hapis cezasıdır. Gerçeğe aykırı bildirimde bulunmanın hukuki sonuçları; Bu kişiler hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı olarak mal bildirimde bulunan kişilere 6 (altı) aydan 3 (üç) yıla kadar hapis cezası verilir. Mevcut suç fiili nedeniyle hüküm giyenlerin aldıkları cezalar tecil edilemez, şahsi hürriyeti bağlayıcı olan cezaları da para veya tedbire çevrilemez. Bu fiilden hüküm giyen kişiler aldıkları ceza süresi kadar kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası da alır. Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme fiillerinin hukuki sonuçları; Kanunun daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edinene 3 (üç) yıldan 5 (beş) yıla kadar hapis ve 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir. Haksız edinilmiş mallara devletçe “zoralım” yoluyla el konulur. Bu malların elde edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi sebepleri ile zoralımın (el konulmasının) mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelinin hazineye ödenmesine karar verilir. Bu bedel, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsil olunur. (md.14) Mevcut suç fiili nedeniyle hüküm giyenlerin aldıkları cezalar tecil edilemez, şahsi hürriyeti bağlayıcı olan cezaları da para veya tedbire çevrilemez. Bu fiilden hüküm giyen kişiler müebbetten (sonsuza kadar) kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası da alır. Mal bildirimlerinin usulüne aykırı olarak açıklanmasının hukuki sonuçları; Mal bildiriminin içeriği hakkında kanunun 9’uncu maddesine aykırı davrananlar yani “bildirimlerin gizliliği” ilkesini ihlal edenler hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır. Bu fiili işleyenler hakkında 3 (üç) aydan 1 (bir) yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülmüştür. Bu fiilin basın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılmaktadır. Mevcut suç fiili nedeniyle hüküm giyenlerin aldıkları cezalar tecil edilemez, şahsi hürriyeti bağlayıcı olan cezaları da para veya tedbire çevrilemez. Bu fiilden hüküm giyen kişiler aldıkları ceza süresi kadar kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası da alır. Bildiri yükümlülüğü bulunan kişilerin mal varlıklarındaki değişimleri ve bu değişimlere esas bildirim yükümlülüklerini takip edebilmeleri açısından ibraz ettikleri mal bildirimi beyannamelerinin fotokopilerini saklamaları son derece faydalı olacaktır. 

Mehmet MECEK
Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Yerel Yönetimler Bölümü
Diğer Haftanın Konuları
Kamu İdarelerinde Protokol Kuralları
19-10-2018
Belediyelerde İlave Personel İşe Alınmasına Yönelik Bütçe Kısıtı
03-09-2018
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
07-04-2018
8 Mart 2018 Tarihli Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan Kanunlar
19-03-2018
Görevde Yükselme Sınavı İle Şef Olanların Maaş artışı Ne Kadar?
19-03-2018
7100 Sayılı Kanunun Uygulaması
19-03-2018
Danıştay'dan, 4/C'li Personelin Ek Ödemesine Dair Önemli Karar
19-03-2018
696 Sayılı Khk’nın Uygulanmasına İlişkin Görüş Talepleri Hakkında
24-01-2018
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 299)
06-12-2017
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
01-12-2017
Resmi Daire Tarafından Yapılan Hakediş Ödemelerinin Damga Vergisi (GİB Özelgesi)
23-11-2017
KDV Uygulama Tebliği
16-02-2017
6770 Sayılı Kanuna Göre Erteleme Kapsamında Prim Ödeme İşlemleri
31-01-2017
Belediye Meclisi Toplanma Usulü ve Toplantı Konularının Kapsamı
10-01-2017
Dönem Sonu Öncesi Yapılacak İşlemler
02-01-2017
Ertesi Yıla Ödenek Devri
26-12-2016
Usul ve Esas Açısından Kamu Personelinin Mal Bildiriminde Bulunması Zorunluluğu
19-12-2016
Ekonomist Kadrosuna Atanma
10-12-2016
Adli Yargının Verdiği Cezaların Memuriyete Etkisi
16-06-2016
Kamu İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim
05-04-2016
Kadın İşçilerin İş Kanunu Kapsamında Hakları
08-03-2016
Kamuda Ocak Ayı İşlemleri
04-01-2016
Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme
02-09-2015
Başarı Kriterleri
25-08-2015
Türkiye’de Devlet Memurlarının Aylık Hakkı ve Aylık (Maaş) Sistemi
18-08-2015
Mesleki Doyum Ölçeği
07-08-2015
İş Stresi Ölçeği
31-07-2015
Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı Olan Bildirim Yükümlülükleri
20-07-2015
Yurtdışı Hizmet Borçlanması Hususunu Mahmut Çolak sizler için yazdı.
18-05-2015
Sn.Uğur Sökmen Devlet Memurunun Yıllık İzin Hakkını Sizler İçin Kaleme Aldı
13-04-2015
Kamuda Neden Süreç Yönetimi
23-02-2015
6552 Sayılı Kanuna ilişkin Rehber ve Broşürler
18-10-2014
Mahalli İdarelerde Bütçe Hazırlama Süreci
04-08-2014
Bütçe Çağrısında Bütçe Tavan Uygulamasını Başlatmayı Unutmayın
16-07-2014
Stratejik Yönetim
22-05-2014
Kamu Kurumlarının Stratejik Plan Hazırlaması İçin Örnek Bir Prosedür
17-05-2014
Doğrudan Temin İşleminde SGK Prim Borcu Yazısı İstenir mi?
22-04-2014
Sınırları Değişen İlçelerde Emlak Vergisi Hangi Belediyeye Ödenmeli?
16-04-2014
Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Satışı
03-12-2013
Tasarruf Genelgesi
25-09-2013
Bu Sayfayı Paylaş
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.