Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
HAFTANIN KONUSU
Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı Olan Bildirim Yükümlülükleri
20-07-2015

 
Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı Olan Bildirim Yükümlülükleri
 
Kayıt dışı istihdamı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun prim kaybını engellemek adına, 5510 Sayılı Kanun ile Belediyeler ve bağlı kuruluşlarına birçok bildirim yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Aynı kanunda bu bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen ilgililer hakkında idari para cezası yaptırımı öngörülmüştür.
Bu yazımızda belediyeler ve bağlı kuruluşlarını en çok ilgilendiren ve uygulamada en çok yer bulan aşağıdaki bildirim yükümlülükleri üzerinde durulacaktır.
5510 sayılı Kanunun 90. ve 11. maddesi  ile Belediyeler ve bağlı kuruluşları;
* İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini sözleşme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde,
*  Vermiş oldukları yapı ruhsatlarını ise verildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde,
Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır.
Örneğin;
A belediyesi tarafından ihale edilen bir işe ait sözleşmenin,  idare ve yüklenici tarafından 18/12/2014 tarihinde imzalandığı varsayıldığında söz konusu bildirimin en geç 02/01/2015 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine yapılması gerekmektedir.
Aynı şekilde ;
A belediyesi tarafından 19/12/2014 tarihinde tanzim edildiği varsayılan yapı ruhsatının ise en geç 19/01/2015 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine bildiriminin yapılması gerekmektedir.
Söz konusu bildirimlerin hiç yapılmaması veya yasal süresi içerisinde yapılmaması halinde ise aynı kanunun 102.maddesinde ilgililer için idari para cezası yaptırımı öngörülmüştür.
Ancak yapılmayan bildirimlerden dolayı idari para cezası uygulanması belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.
* Bahsi geçen bildirimlerin hiç yapılmaması veya yasal süresi içerisinde yapılmaması halinde ilgililere, Kanunun 102.maddesine istinaden her bir bildirim yükümlülüğüiçinaylık asgari ücret tutarında idari para cezasıuygulanmaktadır.
Örneğin;
A Belediyesi tarafından 15/08/2014 tarihinde tanzim edildiği varsayılan yapı ruhsatının en geç 15/09/2014 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine bildiriminin yapılması gerekmektedir.
Ancak söz konusu bildirimin A belediyesince hiç yapılmadığı veya yasal süresi dışında yapıldığı varsayıldığında A Belediyesine 1.134,00 TL (bildirimin yasal olarak yapılması gereken son günde geçerli olan asgari ücret) tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
* Diğer taraftan ise Sosyal Güvenlik Kurumunca Kanunun 102. maddesi gereğince uygulanan idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde uygulanan cezalarda her zaman dörtte bir oranında indirime gidilmektedir.
Bu sebeple yukarıdaki örnekte bahsi geçen 1.134,00 TL tutarındaki cezanın A Belediyesince tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde , 851,00 TL tutarında ödenmesi mümkündür.
*Ancak bahsi geçen bildirimlerin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içerisinde yapılması ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi şartıyla her bir bildirim yükümlülüğü içinaylık asgari ücretin dörtte birinin dörtte üçü tutarında idari para cezasıuygulanmaktadır.
Örneğin;
A belediyesi tarafından ihale edilen bir işe ait sözleşmenin, idare ve yüklenici tarafından 04/08/2014 tarihinde imzalandığı varsayıldığında söz konusu bildirimin en geç 19/08/2014 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine yapılması gerekmektedir.
Söz konusu bildirimin, A Belediyesince yasal süresi dışında 27/08/2014 tarihinde yapıldığı varsayıldığında A Belediyesine 1.134,00 TL tutarında idari para cezası uygulanması gerekmektedir.
Ancak söz konusu bildirim yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içerisinde yapıldığından, 1.134,00 TL tutarındaki cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilgililerce ödenmesi şartıyla (1.134,00/4)x3/4=212,00 TL olarak ödenmesi mümkündür.
İhale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işverenlerle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca asgari işçilik uygulaması yapılmaktadır.
Gerek Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimince gerekse de Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişlerince asgari işçilik uygulaması yapılırken, yapılan inşaata veya yapılan ihaleli işe ait bilgi ve belgeler ilgili belediye veya bağlı kuruluşundan 7201 sayılı kanuna istinaden bir tebligat ile istenmektedir.
* İlgililer Kurumca istenilen bu bilgi ve belgeleri Kanun 85.maddesi gereği en geç bir ay içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır.
İstenilen bu bilgi ve belgelerin 1 aylık yasal süresi içerisinde Kuruma verilmemesi durumunda ise ilgililer hakkında Kanunun 102. maddesine istinaden aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.
Örneğin;
Özel bir bina inşaatı hakkında , B Sosyal Güvenlik Merkezince yapılacak olan asgari işçilik uygulamasına esas bilgi ve belgelerin 7201 sayılı kanuna göre bir tebligat ile A Belediyesinden istendiği ve söz konusu tebligatın 19/11/2014 tarihinde A Belediyesince tebliğ edildiği varsayıldığında bu durumda istenen bilgi ve belgelerin en geç 19/12/2014 tarihine kadar B Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilmesi gerekmektedir.
Söz konusu bildirimin hiç yapılmaması veya 19/12/2014 tarihinden sonra yapılması durumunda A Belediyesine 1.134,00x2=2.268,00 TL tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
Gerek Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimince gerekse de Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişlerince, asgari işçilik uygulamasına esas istenen bilgi ve belgelerin, muhtelif sebeplerden dolayı 1 aylık yasal süresi içerisinde bildirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda gerekçesi belirtilmek sureti ile  ek süre talep edilmesi belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının idari para cezası yaptırımı ile karşılaşmamaları açısındanyararlarına olacaktır.
Kanunun 90. maddesi gereği Belediyelerce veya bağlı kuruluşlarınca, geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce yapılan inşaat dolayısıyla veya kamu ihale mevzuatına göre yaptırılmış işlerde ise yüklenicilerin kesin teminatının iade edilmesi işleminde,  ilgililerin Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlarının bulunmadığını gösterir ilişiksizlik belgesinin (asgari işçilik uygulaması neticesinde tanzim edilmektedir) istenmesi zorunludur.
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda idari para cezaları Kurumun gelirleri arasında sayılmış olduğundan, Kurumun ilgili birimince ilişiksizlik belgesi tanzim edilirken Kurum zararına sebebiyet vermemek adına yukarıda bahsi geçenbildirimlerin yasal süresi içerisinde yapılıp yapılmadığı hususu kati surette kontrol edilmektedir.
Bu sebeple Belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca , söz konusu süreli bildirimlerin vakit kaybetmeden Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine yapılması yararlarına olacaktır
Diğer taraftan ise Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimlerde hangi tarihin Kurumca bildirim tarihi olarak kabul edildiği hususunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ne göre Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine,
1-Doğrudan yapılan başvuru ve bildirimler ile adi posta veya kargo ile yapılan başvuru ve bildirimlerin kurumun gelen evrak kayıtlarına intikal tarihi başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edilmektedir.
2-Taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi yolu ile yapılan başvuru ve bildirimlerde ise başvuru veya bildirimin postaya verildiği tarih başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edilmektedir.
Örneğin;
A Belediyesi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine adi posta ile 19/12/2014 (postaya veriliş tarihi ) tarihinde yapılan bildirimin, ilgili birimin gelen evrak kayıtlarına intikal tarihinin 25/12/2014 olduğu varsayıldığında söz konusu bildirimin Kuruma yapılma tarihi 25/12/2014 olarak kabul edilmektedir.
Aynı şekilde ;
A Belediyesi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine acele posta servisi ile 19/12/2014 (postaya veriliş tarihi ) tarihinde yapılan bildirimin ise ilgili birimin gelen evrak kayıtlarına intikal tarihinin 25/12/2014 olduğu varsayıldığında,  bu sefer  söz konusu bildirimin Kuruma yapılma tarihi 19/12/2014 olarak kabul edilmektedir.
Bu sebeple posta aşamasında yaşanması muhtemel gecikmeler göz önüne alındığında Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine yapılacak olan tüm süreli bildirimlerin taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi vasıtası ile yapılması Belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının idari para cezası yaptırımı ile karşılaşmamaları açısından yararlarına olacaktır.
 
 

 Ali SAR
Antalya Sosyal Güvenlik İl   Müdürlüğü
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi
Prim Tahakkuk ve Tahsilat Servisi
Diğer Haftanın Konuları
KAYIT DIŞI İSTİHDAM KONUSUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
10-04-2020
Kamu Çalışanları İçin Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi Nasıl Uygulanacak ?
20-11-2018
Kamu İdarelerinde Protokol Kuralları
19-10-2018
Belediyelerde İlave Personel İşe Alınmasına Yönelik Bütçe Kısıtı
03-09-2018
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
07-04-2018
Danıştay'dan, 4/C'li Personelin Ek Ödemesine Dair Önemli Karar
19-03-2018
8 Mart 2018 Tarihli Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan Kanunlar
19-03-2018
Görevde Yükselme Sınavı İle Şef Olanların Maaş artışı Ne Kadar?
19-03-2018
7100 Sayılı Kanunun Uygulaması
19-03-2018
696 Sayılı Khk’nın Uygulanmasına İlişkin Görüş Talepleri Hakkında
24-01-2018
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 299)
06-12-2017
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
01-12-2017
Resmi Daire Tarafından Yapılan Hakediş Ödemelerinin Damga Vergisi (GİB Özelgesi)
23-11-2017
KDV Uygulama Tebliği
16-02-2017
6770 Sayılı Kanuna Göre Erteleme Kapsamında Prim Ödeme İşlemleri
31-01-2017
Belediye Meclisi Toplanma Usulü ve Toplantı Konularının Kapsamı
10-01-2017
Dönem Sonu Öncesi Yapılacak İşlemler
02-01-2017
Ertesi Yıla Ödenek Devri
26-12-2016
Usul ve Esas Açısından Kamu Personelinin Mal Bildiriminde Bulunması Zorunluluğu
19-12-2016
Ekonomist Kadrosuna Atanma
10-12-2016
Adli Yargının Verdiği Cezaların Memuriyete Etkisi
16-06-2016
Kamu İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim
05-04-2016
Kadın İşçilerin İş Kanunu Kapsamında Hakları
08-03-2016
Kamuda Ocak Ayı İşlemleri
04-01-2016
Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme
02-09-2015
Başarı Kriterleri
25-08-2015
Türkiye’de Devlet Memurlarının Aylık Hakkı ve Aylık (Maaş) Sistemi
18-08-2015
Mesleki Doyum Ölçeği
07-08-2015
İş Stresi Ölçeği
31-07-2015
Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı Olan Bildirim Yükümlülükleri
20-07-2015
Yurtdışı Hizmet Borçlanması Hususunu Mahmut Çolak sizler için yazdı.
18-05-2015
Sn.Uğur Sökmen Devlet Memurunun Yıllık İzin Hakkını Sizler İçin Kaleme Aldı
13-04-2015
Kamuda Neden Süreç Yönetimi
23-02-2015
6552 Sayılı Kanuna ilişkin Rehber ve Broşürler
18-10-2014
Mahalli İdarelerde Bütçe Hazırlama Süreci
04-08-2014
Bütçe Çağrısında Bütçe Tavan Uygulamasını Başlatmayı Unutmayın
16-07-2014
Stratejik Yönetim
22-05-2014
Kamu Kurumlarının Stratejik Plan Hazırlaması İçin Örnek Bir Prosedür
17-05-2014
Doğrudan Temin İşleminde SGK Prim Borcu Yazısı İstenir mi?
22-04-2014
Sınırları Değişen İlçelerde Emlak Vergisi Hangi Belediyeye Ödenmeli?
16-04-2014
Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Satışı
03-12-2013
Tasarruf Genelgesi
25-09-2013
Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.