Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
DUYURU DETAYI
MEMURLARIN ÜCRETSİZ İZİN HAKLARI
27-12-2022


               
               MEMURLARIN ÜCRETSİZ İZİN HAKLARI

 

GİRİŞ
 
Kamu hizmeti süreklilik arz eder, bu da idarenin kesintisiz işlemesine bağlıdır. Çalışanlar Kanunlarla belirlenen süreler içinde izin kullanırlar, memurlar da bazı mazeretleri sebebiyle Kanunda gösterilen süre ve şartlarla ücretsiz izin hakkına sahiptirler. Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinde ücretsiz izinleri düzenlenmiştir. 

Bu çalışmamızda, memurların takdire bağlı ve takdire bağlı olmayan ücretsiz izinlerden bahsedilecek olup, hayati tehlike halinde ücretsiz izin, doğum nedeniyle ücretsiz izin, evlat edinme nedeniyle ücretsiz izin, görev / öğrenim nedeniyle ücretsiz izin, hizmet nedeniyle ücretsiz izin, askerlik nedeniyle ücretsiz izin ile ilgili 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki hükümlere değinilecek ve mevcut yasal düzenleme incelenip değerlendirilecektir.
 
ÜCRETSİZ İZİNLER:

Ücretsiz izin, izin kullanımı sırasında ücretin kesintiye uğramasıdır. Çalışanların ücretleri kesilmeksizin belirli bir süre dinlenmeleri kanunlarla düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu dinlenme süresinin Kanunlarda yazılı sürelerden çok olması halinde ücretlerinin kesilerek izin verilmesi durumunda ücretsiz izin söz konusu olur.

Memurlara, Kanunlarda gösterilen mazeretlerinden dolayı görevinden ayrı bulunduğu ve bu süre içinde aylığını ve diğer haklarını alamadığı, memurun isteği ve bağlı bulunduğu kurum amirinin onayı ile kullanılan veya takdir halinde amirin uygun görmesi üzerine kullanılan bir izin türüdür.

Kısaca, ücret verilmemek kaydıyla verilen izindir.

Kamu hizmeti süreklilik arz eder, bu da idarenin kesintisiz işlemesine bağlıdır. Çalışanlar Kanunlarla belirlenen süreler içinde izin kullanırlar, bu sürede hizmette aksama meydana gelebilir. Ama idare işlediği sürece devlet hizmetleri kesintisiz devam eder. Toplum düzeninin olduğu sürece Kamu hizmetinin durması söz konusu olamayacağına göre ve idare kamu yararı için var olduğuna göre idare, kamunun gereksinmelerini gidermek için topluma ya da toplumu oluşturan bireylere hizmet götürmeye devam edecektir.

Çalışanların kanunlarda yazılı izin sürelerinden çok izin kullanmaları gerektiğinde hizmetteki aksamanın önlenebilmesi ve ücretsiz izine belirli şartlar konularak özendirilmemiş olması hem çalışana, hem de idareye yarar sağlamıştır.

Ücretsiz izin konusu mevzuatımızda belirli şartlarla, çalışanın isteğine ve idarenin takdirine bırakılarak belli bir kaç durumda söz konusudur.

Ücretsiz izinde aylık ve ücret verilmez. Bu ücretsiz izin sırasında aylık dışındaki belli yükümlülükler devam eder, aylık, ilerleme, yükselme ve diğer haklan işlemez.

Ücretsiz izin süresi zarfında aylık ve aylığa bağlı ödemelerden yoksun kalmasının, kişinin memuriyet sıfat ve statüsünün ve dolayısıyla sosyal haklardan yararlanma halinin devam ettiğinin kabulüne engel teşkil etmeyeceği hususu Sayıştay Genel Kurulunun 15.3.1988 tarih ve 19755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1988/1 E, 4620/1 k. sayılı kararında belirtilmiş bulunmaktadır.
Ayrıca, Danıştay’da bir kararında özet olarak;  ücretsiz izinli personelin aylık dışındaki haklarının elinden alınmasına dair herhangi bir hükmün bulunmaması karşısında sendika şube başkanı olarak seçilmesi nedeniyle ücretsiz izinli olan davacının aylık dışındaki haklarının devam ettiği dolayısıyla idarece davacı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sevk kağıdı verilmesi ve tedavi giderlerinin karşılanması gerekir  (Danıştay 5. Daire T.24.4.2007, E. 2004/2346, K. 2007/1872).

Devlet memurlarının ücretsiz izni ile 108 inci maddesindeki ilgili hükümler 6111 sayılı Torba Kanun ile yeniden düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanunun 562 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6111 sayılı Torba Kanun ile değişik ve yeniden düzenlenen 108 inci maddesinde, Devlet memurlarına hangi hallerde ücretsiz izin verilebileceği hükme bağlanmıştır. Burada sayılmayan haller için aylıksız izin verilmesine imkan bulunmamaktadır.

Buna göre; ücretsiz izin verilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir.
 

  1. AMİRİN TAKDİRİNE BIRAKILAN ÜCRETSİZ İZİNLER
         1.1 Hayati Tehlike ve Ağır Hastalık Halinde Ücretsiz İzin

 
Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

Memura, refakat izninden sonra sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine verilen ücretsiz izin 18 aydır. (T)

Memurun bu ücretsiz izin hakkından yararlanabilmesi için bazı koşullar öngörülmüştür. Bu koşullardan birinin bulunmaması halinde memur ücretsiz izin hakkından yararlanamaz. Bu koşullar;

-Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

-Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerden birinin,

ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekmektedir.

Devlet memurunun refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığa tutulmuş olması ve bu durumun sağlık kurulu raporuyla ile kanıtlanmış olması gerekir.

Yukarıda sayılan koşulların gerçekleşmesi halinde memura isteği üzerine 18 aya kadar ücretsiz izni verilebilir.

Bu izin en çok 18 aydır. Bu süre sonunda aynı mazeretin devam etmesi halinde ikinci defa ücretsiz izin verilmesi imkanı bulunmamaktadır. Madde de "Ücretsiz izin verilebilir" ifadesi sebebiyle bu iznin kullandırılmasında idarenin takdir hakkı bulunmaktadır. Ancak, İdare takdir hakkını kamu yararı, hizmet gerekleri ve eşitlik ilkesi içinde kullanmalıdır.

Örneğin; Annesinin tedavisi uzun süren bir hastalığı nedeniyle sağlık kurulu raporuyla refakat izninden sonra ücretsiz izin kullanan Devlet memuru, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla babası için de ücretsiz izin kullanabilecektir.

1.2. Görev / Öğrenim Nedeniyle Eşlere Verilecek Ücretsiz İzin

Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine Ücretsiz izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde ücretsiz izin verilebilir.

Bu madde uyarınca verilecek ücretsiz izin

-Yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen,
-Sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan,
-En az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen,
-Yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin
memur olan eşleri ile
-77 nci maddeye göre izin verilenlerin
memur olan eşlerine
Görev veya öğrenim süresi kadar verilmektedir.

 
Bu hallerde, Devlet memuruna, görev veya öğrenim süresi kadar ücretsiz izin verilebilecektir.
 
Madde de "Ücretsiz izin verilebilir" ifadesi sebebiyle bu iznin kullandırılmasında idarenin takdir hakkı bulunmaktadır. Ancak, İdare takdir hakkını kamu yararı, hizmet gerekleri ve eşitlik ilkesi içinde kullanmalıdır.

Devlet tarafından yurt dışına gönderilen öğrencilerin memur olan eşlerine Ücretsiz izin verilebilecektir.

Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Yani yurt dışı eğitimini tamamlayan veya geri çağrılan memurların memur eşleri görevine dönmesi gerekir. Görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Örneğin; Askeri anlaşmalar veya Birleşmiş Milletlerin karan doğrultusunda Bosna-Hersek'e 6 aylık süreyle geçici görevle gönderilen asker, polis gibi kamu personelinin memur olan eşlerine ücretsiz izin verilebilecektir.

Örneğin; öğretim üyesinin burslu yurt dışına gitmesi halinde memur olan eşine, eşinin yurt dışındaki burs süresi kadar ücretsiz izin verilebilecektir.
 
 

      1.3  Beş Hizmet Yılını Tamamlayanların Ücretsiz İzin

 
Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar ücretsiz izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu ücretsiz izin verilmeyecektir.
 
Beş hizmet yılını tamamlamış olanlara; Bir yıl (T)
 
Bu madde uyarınca ücretsiz izin verilebilmesi için;

-Beş hizmet yılının tamamlanması,
-İstek olmasI, gerekmektedir.

Beş hizmet yılın tamamlanması yeterli olup, istek halinde ayrıca bir mazeret belirtmesine gerek bulunmamaktadır.

Bu izin; Memuriyetleri süresince en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadardır.

Bu izin en çok bir yıldır. Madde de "Ücretsiz izin verilebilir" ifadesi sebebiyle bu iznin kullandırılmasında idarenin takdir hakkı bulunmaktadır. Memurun bu madde uyarınca izin talebinde bulunurken sebep belirtilmesi gerekli değildir.

Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar Ücretsiz izin verilebilecektir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmayacaktır.

Beş hizmet yılını tamamlamış bir memur, isteği üzerine 5 ay ücretsiz izin kullanmış ise memur bu haktan bütün memuriyeti boyunca yalnız iki defa yararlanabileceğinden 12 aydan arta kalan 7 ay için ücretsiz izin verilebilecektir.

Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar bu hükümden faydalanamayacaktır.

  1. AMİRİN TAKDİRİNE BIRAKILMAYAN ÜCRETSİZ İZİNLER;

2.1. Doğum Nedeniyle Ücretsiz İzin
 
Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar Ücretsiz izin verilir.

Analık izninden sonra 24 ay

Eşi doğum yapana 24 ay
 
- Doğum yapan memura isteği üzerine yirmidört aya kadar ücretsiz izin hakkı verilmiş ve eşi doğum yapan memura da isteği üzerine yirmidört aya kadar ücretsiz izin hakkı tanınmıştır.

- Doğum yapan memura verilecek ücretsiz iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin (asgari 8, azami 13 hafta) bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek Ücretsiz iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlenmiştir.
Buna göre;

i) Doğum sebebiyle kadın memurun ücretsiz izin süresi, isteği üzerine yirmidört aya kadar olabilecektir.

ii) Eşi doğum yapan memura, eşinin Devlet memuru olup olmadığına bakılmaksızın, isteği halinde yirmidört aya kadar ücretsiz izin verilecektir. Ancak söz konusu iznin bitiş tarihi, eşinin doğum yaptığı tarihten itibaren hiçbir surette yirmidört aylık sürenin bitimini geçemeyecektir.

iii) Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, doğum sebebiyle verilen ücretsiz iznin yirmidört aylık süre içerisinde her iki eşe de verilecektir.

iv) Doğum sonrası analık izninin bitiminde Ücretsiz izin verilen ve izin bitiminde göreve başlayan memurun yeniden Ücretsiz izin talebinde bulunması halinde, bu memura doğum sonrası analık izninin bitiş tarihini takip eden yirmidört aylık sürenin aşılmaması kaydıyla tekrar Ücretsiz izin verilecektir.

v) Doğum yaptıktan sonra ataması yapılan memura, isteği üzerine doğum sonrası sekiz haftalık sürenin bitimini takip eden tarihten itibaren yirmidört aylık sürenin bitimini aşmayacak şekilde, Ücretsiz izin verilecektir.

24 ayı geçmemek üzere memurun talebi kadar süre ile ücretsiz izin verilmesi gerekir. Çünkü henüz yeni doğmuş bir çocuğun annenin bakımına daha çok muhtaç olduğu kuşkusuzdur. Anayasa'mızın Ailenin Korunması başlığı altındaki 41 nci maddesinde "... Özellikle ananın ve çocukların korunması..." hükmüne yer verilmiştir. Doğum yapan kadın memurlar çocuğunun bakımı ve sağlığı için aylıksız izin talebinde bulunmaktadırlar.

İşte bu nedenlerle; doğum yapan Devlet memurlarına istekleri üzerine doğum sonrası 8 haftalık iznin bitim tarihinden itibaren 2 yıllık süre içinde 24 aya kadar ücretsiz izin verilmektedir.
Aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası sekiz haftalık analık izin süresinin bitim tarihine göre hesap edilmektedir.

Örneğin; Doğurma tarihi 20 Eylül 2015 olan bir memurun doğum sonu 8 haftalık (56 gün)analık izni 16 Kasım 2015 de bitecektir. Bu memur 16 Kasım 2017’ye kadar ücretsiz izin kullanabilecektir.

Örneğin; 2 Temmuz 2015’te sezaryen ile doğum yaparak, 12 Temmuz 2015’den itibaren iki ay sağlık kurulu raporu ile istirahatlı bulunan memur 10 Eylül 2015’e kadar raporlu ise de yirmidört aylık aylıksız iznin hesabında raporun bitiş tarihi değil, doğum sonu analık iznin bitim tarihi esas alınacaktır. Buna göre; 2 Temmuz 2015 (+) 8 Hafta (56 gün) = 28 Ağustos 2015’dir. Bu memur 28

Ağustos 2017’ye kadar ücretsiz izin kullanabilecektir.

Örneğin; 2 Temmuz 2015’te eşi doğum yapan memura, doğum tarihinden itibaren isteği halinde 2 Temmuz 2017’ye kadar ücretsiz izin kullanabilecektir.
 

  1.  Evlat Edinme Nedeniyle Ücretsiz İzin

 
Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar Ücretsiz izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.
               
Biri memur ; 24 ay

İkisi memur; 24 ay / iki bölüm
 

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar Ücretsiz izin verilecektir.

Evlat edinen her iki eşin de memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilecektir.
 
2.3.Askere Gideceklere Verilecek Ücretsiz İzin
 
1111 sayılı Askerlik Kanununa göre her Türk erkek vatandaşının muvazzaf askerlik görevini yapma zorunluluğu vardır. Devlet memurları bakımından ise bu görev memuriyete girmeden önce yapılabileceği gibi memuriyete girdikten sonra da yapılabilir.

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak ücretsiz izinli sayılır.

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince "Ücretsiz izinli sayılırlar." ifadesi sebebiyle idarenin takdir hakkı yoktur.  Memurlar muvazzaf askerlik süresince ücretsiz izinli sayılmaktadırlar.

657 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde "Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmeti yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar." hükmü yer almaktadır.

Askerliğe ayrılan memurlar, kurumlarına yazılı başvurmasalar dahi askere gittiklerini ispat etmeleri halinde askerlik süresince aylıksız izinli sayılmaktadırlar. Bu süre içinde bunlara ait kadrolara atama yapılması mümkün değildir. Askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek için süresi içinde kurumlarına başvuran memurların göreve başlatılması zorunludur.
 
3.ÜCRETSİZ İZİN BİTMEDEN ÖNCE MAZERETİN ORTADAN KALKMASI
 
Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Ücretsiz izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi gerekmektedir.  Ücretsiz izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılacaktır.

Verilecek ücretsiz izin süreli olduğundan, ücretsiz iznin bitmesinden önce mazeretin ortadan kalkması (hastanın iyileşmesi, ölmesi veya görevin sona ermesi gibi) halinde memurun derhal görevine dönmesi zorunludur.

Ayrıca, ücretsiz izin süresi sonunda mazeretin ortadan kalkmaması (hastanın 18 ay sonunda iyileşmemesi) halinde bile memurun görevine dönmesi gerekmektedir. Gerek ücretsiz iznin bitmesinden önce mazeretin ortadan kalkması halinde, gerekse ücretsiz iznin bitmesine rağmen mazeretin ortadan kalkmaması halinde bile memurun derhal görevine dönmesi zorunludur. Mazeret sebebinin ortadan kalkması halinde veya müsaade süresinin bitiminde görevine dönmeyenler görevinden çekilmiş sayılırlar.
 
 
4.ÜCRETSİZ İZİN SÜRESİNİN EMEKLİLİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilik yönünden değerlendirilmesi olanağı vardır. Ücretsiz izin sürelerinin emeklilik yönünden değerlendirilebilmesi aşağıda belirtilen koşul yerine getirildiğinde mümkün olabilecektir.

Ücretsiz izinli sayılan memurlardan, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananlar bu Kanunun mülga ek 72 nci maddesi hükümlerine göre, Ücretsiz izinli olarak geçen sürelere ilişkin kesenek ve karşılıklarının istekleri halinde her ay veya 5434 sayılı Kanunun 102 nci maddesindeki süreler içinde başvurmaları ve başvuru tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanmak suretiyle memurlarca defaten ödenmesi halinde Ücretsiz izin süreleri emeklilik yönünden değerlendirilmektedir.

İlk kez 2008 yılı Ekim ayı başından sonra sigortalı sayılan memurlar ise bu defa 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi esaslarına göre kendilerinin veya hak sahiplerinin talepte bulunması ve talep tarihindeki prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerin borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ilgililerce ödenmek suretiyle borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılacaktır.

Dolayısıyla, kullanılan ücretsiz izin sürelerinin emekliliğe esas hizmet süresi olarak değerlendirilebilmesi için ilgili süreye ait kesenek ve karşılıkların veya sigorta primlerinin borçlanılması gerekmektedir.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi ile genel sağlık sigortası açısından, Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kanunları gereğince bir yıldan fazla Ücretsiz izin kullanan eşlerin, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılması düzenlenmişken, yine bu Kanunun 45 inci maddesinde kamu görevlilerinin, ilgili kanunları gereğince kullandıkları Ücretsiz izin sürelerinin bitiminden sonra göreve başlayanlar ile göreve başlaması için tanınan süreler ile bir yıl ve daha az süreyle Ücretsiz izne ayrılanların Ücretsiz izin sürelerinde Kanunun 67 nci maddesi ile aranan 30 günlük prim ödeme şartı aranmayacağı ve bu durumdaki sigortalıların Ücretsiz izinli oldukları süreler için prime esas kazanç alt sınırının altında olmamak kaydıyla Ücretsiz izne ayrıldıkları tarihteki prime esas kazançları üzerinden % 12 oranında genel sağlık sigortası priminin kurumlarınca ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Askerlik hizmeti nedeniyle ücretsiz izne ayrılanların genel sağlık sigortası priminin ödenmesinde ise, bir yıllık süre sınırı uygulanmamaktadır.


                                                                    BEKAD İnsan Kaynakları Yönetim Dergisi
 


Bu Sayfayı Paylaş
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.